Schrif­te­lijke vragen inzake het aantal oplaad­punten voor elek­trische boten in de stad


Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het aantal oplaadpunten voor elektrische boten in de stad

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Booteigenaren in Amsterdam en het bedrijf New Electric vrezen dat het doel om de pleziervaart voor 2025 uitstootvrij te maken niet haalbaar is, zo laten zij weten op AT5.[1] De wil om de boten om te bouwen is er wel, maar de gemeente voorziet nauwelijks in oplaadpunten voor elektrische boten. De gemeente heeft AT5 laten weten dat er in 2020 een concessie zal worden uitbesteed aan een partij die maximaal honderd oplaadpunten mag gaan aanleggen en exploiteren in de stad.

Het baart de Partij voor de Dieren zorgen dat de goede wil van booteigenaren nu wordt belet aan een gebrek aan oplaadmogelijkheden. De gemeente zou de noodzakelijke transitie naar schoner vervoer goed moeten faciliteren zodat de luchtkwaliteit verbetert en Amsterdam haar steentje bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de geluiden van booteigenaren? Zo ja, hoe beoordeelt het college het dat het ombouwen van boten naar elektrisch wordt tegengehouden door een gebrek aan infrastructuur?
  2. Hoeveel oplaadplekken voor elektrische boten zijn er op dit moment? Graag een overzicht met aantal, locaties en wie gezorgd heeft voor de aanleg (gemeente, haven, bedrijfsmatig, particulier).
  3. Wat is de huidige planning voor het aanleggen van elektrische oplaadpunten? Graag een overzicht met aantallen, locaties en geplande datum van oplevering.
  4. Loopt de planning voor de aanleg van elektrische oplaadpunten op schema?
    4a. Zo ja, hoe beziet het college dit in relatie tot het feit dat het aantal bedrijven dat elektrische motoren plaatst maar beperkt is?
    4b. Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe worden de te plaatsen oplaadpunten verdeeld (bedrijfsmatig gebruik, particulieren, havens)?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1]https://www.at5.nl/artikelen/199202/te-weinig-oplaadpunten-voor-elektrische-boten-in-de-stad

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 7 feb. 2020

1. Heeft het college kennisgenomen van de geluiden van booteigenaren? Zo ja, hoe beoordeelt het college het dat het ombouwen van boten naar elektrisch wordt tegengehouden door een gebrek aan infrastructuur?

Antwoord:

Het college heeft kennis genomen van de geluiden van booteigenaren. Het college erkent dat de beschikbaarheid van voldoende laadinfra een randvoorwaarde is voor de overgang naar elektrisch varen. Een van de maatregelen in Nota Varen Deel 2 is het plaatsen van laadinfrastructuur voor zowel de passagiersvaart als de pleziervaart. Hiertoe start een aanbestedingstraject in het eerste kwartaal van 2020. Een onderdeel hiervan is het bepalen van het aantal laadpunten en de locaties. Om de verduurzaming stapsgewijs in te voeren is het voorstel in Nota Varen Deel 2 om de eis tot uitstootvrij varen in 2025 te beperken tot het centrum. In 2030 geldt deze eis ook in de hele stad. Daarmee wordt dezelfde benadering gevolgd als in het actieplan Schone Lucht gebeurt voor het wegvervoer.

2. Hoeveel laadplekken voor elektrische boten zijn er op dit moment? Graag een overzicht met aantal, locaties en wie gezorgd heeft voor de aanleg (gemeente, haven, bedrijfsmatig, particulier).

Antwoord:
Op dit moment zijn er 8 locaties met totaal 26 oplaadpunten, deze zijn in opdracht van Waternet aangelegd. Het gaat om de volgende openbare locaties:
· Polonceaukade (3x 1x16A)
· De Wittenkade (4x 1x16A)
· Nassaukade (3x 1x16A0
· Bos & Lommer plantsoen (3x 1x16A)
· Postjesweg (3x 1x16A)
· Nieuwe Meer (3x 1x16A0
· Westerkeersluis (3x 1x16A)
· Admiralengracht (4x 1x16A)

Voor bovenstaande openbare laadpunten is momenteel een onderzoek gaande op welke manier deze het meest efficiënt beheerd en geëxploiteerd kunnen worden.
Verder zijn er particuliere laadpunten op jachthavens. Hier heeft de gemeente geen exact overzicht van. Wel ondersteunt de gemeente de jachthavens met de aanleg van laadpunten door kennis te delen. Op 16 januari is een mini symposium georganiseerd door de gemeente in samenwerking met HISWARECRON, het Watersportverbond en het Samenwerkingsverband Nautische Dienstverlening, om een start te maken met het delen van kennis. Doelgroep van het symposium waren de jachthavens en watersportverenigingen. Voor de zomer zal een tweede symposium worden georganiseerd.

3. Wat is de huidige planning voor het aanleggen van elektrische oplaadpunten? Graag een overzicht met aantallen, locaties en geplande datum van oplevering.

Antwoord:
Onderdeel van het aanbestedingstraject is het bepalen van aantallen en locaties voor het aanleggen van laadinfra. Hier is nu nog geen planning voor. Naar verwachting hebben we hier meer zicht op in het tweede kwartaal van 2020.

4. Loopt de planning voor de aanleg van elektrische oplaadpunten op schema?
a. Zo ja, hoe beziet het college dit in relatie tot het feit dat het aantal bedrijven
dat elektrische motoren plaatst maar beperkt is?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In Nota Varen Deel 2 is aangegeven dat de gemeente in 2020 start met het aanbestedingstraject. Besluitvorming over deze nota moet nog plaatsvinden, maar de voorbereidingen voor de aanbesteding starten in het eerste kwartaal van 2020. Dit loopt volgens planning. We maken hierbij gebruik van de kennis die is opgedaan met de aanbestedingen voor laadinfra voor voertuigen. Voor het ombouwen van pleziervaartuigen is nog 5 tot 10 jaar tijd, afhankelijk van het vaargebied.

5. Hoe worden de te plaatsen oplaadpunten verdeeld (bedrijfsmatig gebruik, particulieren, havens)?

Antwoord:
De gemeente zal middels de aanbesteding laadinfra aanleggen op/aan openbaar water, waarbij rekening wordt gehouden met strategische plekken. Hoeveel laadpunten de jachthavens gaan aanleggen, valt buiten de zeggenschap van de gemeente. De gemeente zal bij het plaatsen van laadinfra uitgaan van het aantal
vignethouders. Ook zal onderzocht worden of het combineren van laadinfra voor voertuigen en vaartuigen te combineren is, waar dit laadinfra aan het water betreft.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de keuze voor bewoners tussen een boom óf een parkeerplek in stadsdeel West

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de expliciete bestuurlijke steun aan Jumping Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer