Schrif­te­lijke vragen inzake de evene­men­ten­ver­gunning voor De Rollende Keukens in het Westerpark


Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning. Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij fractie van de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent de Rollende Keukens in het

Westerpark.

De vergunning is gepubliceerd op 9 mei 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvond van 29 mei – 2 juni 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 9 mei 2019. De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?
b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2. De omgevingsvergunning voor het leegpompen van de vijver is gepubliceerd op 29 april 2019. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?

3. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel
a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;
b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;
c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.
d. een actueel groen- en bodemadvies van het Westerpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.
e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.
Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen. Graag bij alle vragen de bronvermelding toevoegen.

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren