Schrif­te­lijke vragen inzake de evene­men­ten­ver­gunning voor het festival Plein­vrees & De Zon op het NDSM-terrein


Indiendatum: jun. 2019

Evenementen zorgen voor geluidsoverlast en bewoners willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij fractie van de Partij voor de Dieren recent onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent festival Pleinvrees & De Zon voor 15.000 mensen op het NDSM-terrein.

De vergunning is gepubliceerd op 28 mei 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvond op 8 en 9 juni 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 28 mei 2019. De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 28 mei 2019. De bezwaarperiode is zes weken.
a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?


Antwoord: de organisator van de evenementen heeft een aantal keer het akoestisch onderzoek moeten aanpassen en hier is enige tijd over heen gegaan. Reden hiervoor was de invulling van de maatregelen op het gebied geluidbeheersing.

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

Antwoord: het komt voor dat besluiten te laat worden gepubliceerd. Dit betreft meestal de grotere evenementen en kan diverse oorzaken hebben. In de voortgangsbrief Evenementen, d.d. 16 mei 2019 schrijft de burgemeester het volgende; ‘De uitvoering behoeft verdere versterking gelet op de toegenomen eisen en de complexiteit van het vergunningenproces, en gelet op de versnippering in de uitvoering. Om die reden is begin 2019 gestart met een stedelijk programma 'Versterking uitvoering evenementenbeleid', met daarin als pijlers uniformering proces en rolverdeling, opleiding en training, IV-middelen en stedelijke inzet tijdens de uitvoering.’ Het college verwacht dat het programma tot gevolg heeft dat in de toekomst de vergunningverlening tijdiger zal plaatsvinden. Of dit ook zo is, is onderwerp van de evaluatie die dit najaar zal plaatsvinden.

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementen vergunningen?


Antwoord: afhankelijk van het type evenement wordt de vergunning verleend door het dagelijks bestuur van de stadsdelen, dat namens de burgemeester gemandateerd is tot het verlenen van evenementenvergunning. Enkele grootstedelijke evenementen worden direct door de burgemeester verleend. De burgemeester is eindverantwoordelijk.

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het college hecht waarde aan het tijdig verstrekken van vergunningen, zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken hierop. Op basis van het beeld dat uit de evaluatie komt, zal het college aanvullende maatregelen overwegen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake binnenevenementen in Westerpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de evenementenvergunning voor De Rollende Keukens in het Westerpark

Lees verder

    Word actief Doneer