Schrif­te­lijke vragen inzake de dreigende ontruiming van buurt­tuinen wegens opzegging van het huur­con­tract met Nemoland in Westerpark


Indiendatum: 11 dec. 2020


Buurt- en groenorganisatie Nemoland organiseert groene buurtactiviteiten in het Westerpark. De wandel- en natuurorganisatie is al 32 jaar actief in de buurt waarvan 12 jaar op het terrein van de schooltuinen. Er is een buurttuinhuis, buurtmoestuin, een natuurpad en een sprookjestuin. Nemoland organiseert natuurwandelingen en in het oude schooltuingebouw worden culturele en natuuractiviteiten voor de buurt georganiseerd. Dankzij het maatwerkbeheer en aandacht voor natuurontwikkeling hebben vele vogelsoorten een vaste plek gevonden op het terrein. Zo heeft stichting Nemo twee ijsvogelwanden gebouwd, waardoor er jaarlijks ijsvogels broeden.

Nu blijkt dat het college van Amsterdam heeft besloten de huur van het buurttuinhuis en het medegebruik van de buurtmoestuin (samen 'Nemoland Westerpark') op te zeggen op het terrein van Roos schooltuinen in het Westerpark. De huurovereenkomst vervalt per 1 maart 2021 en op 12 januari 2021 wordt het medegebruik van een deel van de schooltuinen door Nemo voor de buurtmoestuin al beëindigd. Volgens de organisatie is dit gebeurd zonder aanleiding of motivatie. De geplande ontruiming van Nemoland is een besluit van de centrale stad (Vastgoed en Schooltuinen). In de buurt is hierover beroering ontstaan en artikelen verschenen in de Staatskrant en Westkrant.

In juli 2016 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt verzocht om te onderzoeken op welke manier basisscholen, schooltuininitiatieven en volkstuinen nauwer kunnen samenwerken in het kader van natuur- en voedseleducatie voor kinderen. Juist dit soort samenwerking gebeurt bij Nemoland.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de motivatie voor het opzeggen van het huurcontract met Nemoland?
  2. Op welke wijze past het opzeggen van een groene buurtorganisatie bij het gemeentelijk beleid voor dit gebied op de punten: groenbeheer, schooltuinen en natuureducatie, stadslandbouw, buurtparticipatie en de uitgangspunten voor het project Groot Westerpark?
  3. Is de buurt geconsulteerd over het opzeggen van het huurcontract? Zo ja, wat waren de reacties? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe strookt het opzeggen van het huurcontract met de ambitie om Amsterdammers meer zeggenschap over hun buurt te geven?
  5. Is het college bereid het huurcontract te verlengen? Zo nee, is het college bereid een creatieve (en ecologische) oplossing te vinden met Nemoland die recht doet aan de inzet van stichting Nemo en buurtbewoners?
  6. Stichting Nemo vervult een actieve rol bij het onderhoud van de ijsvogelwanden waardoor er op het terrein jaarlijks ijsvogels broeden. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van ijsvogels op het terrein? Hoe wordt het voortbestaan van de ijsvogels, een beschermde inheemse diersoort, op dit terrein gegarandeerd zonder stichting Nemo?

Indiendatum: 11 dec. 2020
Antwoorddatum: 8 mrt. 2021


1. Wat is de motivatie voor het opzeggen van het huurcontract met Nemoland?

De stichting Nemo huurt de voormalige dienstwoning op het terrein van de schooltuinen en heeft sedert 2013 een (klein) gedeelte van het schooltuinterrein om niet in gebruik als buurtmoestuin, onder de voorwaarde dat als de schooltuinen het gedeelte van het schooltuinterrein nodig heeft, dit terug moet worden gegeven aan de schooltuinen. Het betreft hier dus twee afzonderlijke kwesties

a. De opzegging van de huur van de voormalige dienstwoning;

b. De opzegging van het gebruik van een (klein) gedeelte van het schooltuinterrein.

Sub a. Reden is dat de schooltuin genoodzaakt is de voormalige dienstwoning zelf in gebruik te nemen. Het huidige lesgebouw is te klein om alle benodigde voorzieningen, zoals een goede kantoorruimte te huisvesten. De huidige kantoorruimte is in het kader van Arbowetgeving afgekeurd door de Arbo adviseur van de gemeente Amsterdam, naar aanleiding van een risico-inventarisatie in 2018. Door uitbreiding van de kantoorruimte kan op een professionele manier natuur en milieu educatie gegeven worden aan leerlingen op de basisscholen.

Sub b. Reden voor het opzeggen van het gebruik van de buurtmoestuin is dat er op dit moment schooltuinen voor de kinderen zijn die door hun ligging in de schaduw en doordat de omgeving te nat is, te weinig opbrengst hebben. Daardoor hebben 45 leerlingen een tuin die ongeschikt is voor moestuinieren

2. Op welke wijze past het opzeggen van een groene buurtorganisatie bij het gemeentelijk beleid voor dit gebied op de punten: groenbeheer, schooltuinen en natuureducatie, stadslandbouw, buurtparticipatie en de uitgangspunten voor het project Groot Westerpark?

Het college ziet daarin geen strijdigheid en de doelstellingen op de genoemde gebieden worden ook na het opzeggen gerealiseerd.

3. Is de buurt geconsulteerd over het opzeggen van het huurcontract? Zo ja, wat waren de reacties? Zo nee, waarom niet?

De buurt is hierover niet vooraf geconsulteerd, omdat consultatie vooraf de verwachting wekt dat er een keuze is. Er is echter geen alternatieve oplossing voor de schooltuinen mogelijk. Naar aanleiding van de huuropzegging zijn er veel reacties gekomen. Het stadsdeel heeft aangegeven graag actief mee te willen denken over alternatieven voor Nemo (zowel gebouw als grond voor de buurtmoestuin). Er wordt onder andere gesproken met de kinderboerderij in welke vorm samenwerking gestalte kan krijgen. Om die alternatieven in overleg met Nemo te kunnen onderzoeken is de ontruiming van het gebouw voorlopig opgeschort. De opzegging van de moestuin kan in verband met de voorbereidingen van het nieuwe schooltuinseizoen niet worden uitgesteld.

4. Hoe strookt het opzeggen van het huurcontract met de ambitie om Amsterdammers meer zeggenschap over hun buurt te geven?

Het college hecht veel waarde aan zeggenschap van buurtbewoners over de buurt. Die zeggenschap krijgt in dit geval vorm door actief te zoeken naar een alternatief om het moestuinieren voor de buurt te behouden.

5. Is het college bereid het huurcontract te verlengen? Zo nee, is het college bereid een creatieve (en ecologische) oplossing te vinden met Nemoland die recht doet aan de inzet van stichting Nemo en buurtbewoners?

Nee, dat is in verband met de noodzaak van gebruik van het gebouw en grond door de Schooltuinen niet mogelijk. Zoals eerder opgemerkt is het college wel op zoek naar een alternatief voor Nemo. Zolang de gesprekken daarover gaande zijn is de ontruiming van het gebouw opgeschort. De opzegging van de moestuin kan zoals gezegd in verband met de voorbereidingen van het nieuwe schooltuinseizoen niet worden uitgesteld.

6. Stichting Nemo vervult een actieve rol bij het onderhoud van de ijsvogelwanden waardoor er op het terrein jaarlijks ijsvogels broeden. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van ijsvogels op het terrein? Hoe wordt het voortbestaan van de ijsvogels, een beschermde inheemse diersoort, op dit terrein gegarandeerd zonder stichting Nemo?

Ja. Alle schooltuincomplexen werken voor het ecologisch beheer samen met de stadsecologen. Die inzet is in dit geval zeker gericht op het behoud van de aanwezigheid van de ijsvogels.