Schrif­te­lijke vragen inzake de dreigende ontruiming van buurt­tuinen wegens opzegging van het huur­con­tract met Nemoland in Westerpark


Indiendatum: 11 dec. 2020


Buurt- en groenorganisatie Nemoland organiseert groene buurtactiviteiten in het Westerpark. De wandel- en natuurorganisatie is al 32 jaar actief in de buurt waarvan 12 jaar op het terrein van de schooltuinen. Er is een buurttuinhuis, buurtmoestuin, een natuurpad en een sprookjestuin. Nemoland organiseert natuurwandelingen en in het oude schooltuingebouw worden culturele en natuuractiviteiten voor de buurt georganiseerd. Dankzij het maatwerkbeheer en aandacht voor natuurontwikkeling hebben vele vogelsoorten een vaste plek gevonden op het terrein. Zo heeft stichting Nemo twee ijsvogelwanden gebouwd, waardoor er jaarlijks ijsvogels broeden.

Nu blijkt dat het college van Amsterdam heeft besloten de huur van het buurttuinhuis en het medegebruik van de buurtmoestuin (samen 'Nemoland Westerpark') op te zeggen op het terrein van Roos schooltuinen in het Westerpark. De huurovereenkomst vervalt per 1 maart 2021 en op 12 januari 2021 wordt het medegebruik van een deel van de schooltuinen door Nemo voor de buurtmoestuin al beëindigd. Volgens de organisatie is dit gebeurd zonder aanleiding of motivatie. De geplande ontruiming van Nemoland is een besluit van de centrale stad (Vastgoed en Schooltuinen). In de buurt is hierover beroering ontstaan en artikelen verschenen in de Staatskrant en Westkrant.

In juli 2016 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt verzocht om te onderzoeken op welke manier basisscholen, schooltuininitiatieven en volkstuinen nauwer kunnen samenwerken in het kader van natuur- en voedseleducatie voor kinderen. Juist dit soort samenwerking gebeurt bij Nemoland.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de motivatie voor het opzeggen van het huurcontract met Nemoland?
  2. Op welke wijze past het opzeggen van een groene buurtorganisatie bij het gemeentelijk beleid voor dit gebied op de punten: groenbeheer, schooltuinen en natuureducatie, stadslandbouw, buurtparticipatie en de uitgangspunten voor het project Groot Westerpark?
  3. Is de buurt geconsulteerd over het opzeggen van het huurcontract? Zo ja, wat waren de reacties? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe strookt het opzeggen van het huurcontract met de ambitie om Amsterdammers meer zeggenschap over hun buurt te geven?
  5. Is het college bereid het huurcontract te verlengen? Zo nee, is het college bereid een creatieve (en ecologische) oplossing te vinden met Nemoland die recht doet aan de inzet van stichting Nemo en buurtbewoners?
  6. Stichting Nemo vervult een actieve rol bij het onderhoud van de ijsvogelwanden waardoor er op het terrein jaarlijks ijsvogels broeden. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van ijsvogels op het terrein? Hoe wordt het voortbestaan van de ijsvogels, een beschermde inheemse diersoort, op dit terrein gegarandeerd zonder stichting Nemo?