Schrif­te­lijke vragen inzake de Buiten­rand­va­riant fietspad


Indiendatum: okt. 2011

Amsterdam, 15 september 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Uit het persbericht van de provincie Noord-Holland komt het volgende naar voren: “Het beoogde traject voor het fietspad tussen de Oase en de natuurbrug over de Zandvoortselaan, de zogenaamde Buitenrandvariant, is te schadelijk voor de natuur, zo blijkt uit een natuurtoets. Deze variant is daarmee van de baan. De provincie gaat met de betrokken overheden en Waternet alternatieven voor een fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen onderzoeken.”

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Wat is de invloed van dit besluit op het verkrijgen van de Europese subsidie?

2. Tot wanneer kan het besluit van het aan te leggen fietspad worden uitgesteld met betrekking tot de Europese subsidie?

3. Wat gebeurt er met de Europese subsidie in het geval dat er geen alternatieve route gevonden kan worden?

4. Wat is de invloed van het uitstellen van het fietspad op de planning van de natuurbrug?

5. Kan stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen weer in het klankbordgroep treden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt dit aan de stichting gemeld?

6. Welke rol speelt de gemeente Amsterdam in dit project?

7. Welke rol speelt de gemeenteraad van Amsterdam in het besluitvormingsproces? Wordt de raad verwittigd over de voortgang van het proces en de alternatieven van het fietspad?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 25 okt. 2011

Inleiding.

Uit het persbericht van de provincie Noord-Holland komt het volgende naar voren: “Het beoogde traject voor het fietspad tussen de Oase en de natuurbrug over de Zandvoortselaan, de zogenaamde Buitenrandvariant, is te schadelijk voor de natuur, zo blijkt uit een natuurtoets. Deze variant is daarmee van de baan. De provincie gaat met de betrokken overheden en Waternet alternatieven voor een fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen onderzoeken.”

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 15 september 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Wat is de invloed van dit besluit op het verkrijgen van de Europese subsidie?

Antwoord:
De EFRO subsidie voor de natuurbrug staat vooralsnog niet ter discussie. De thans onderzochte Buitenrandvariant was één van de mogelijke tracés voor de gewenste fietsverbinding. De provincie gaat nu de mogelijkheden voor andere tracés onderzoeken.

2. Tot wanneer kan het besluit van het aan te leggen fietspad worden uitgesteld met betrekking tot de Europese subsidie?

Antwoord:
De EFRO subsidie voor de natuurbrug is aangevraagd door de provincie Noord-Holland. De huidige planning gaat uit van een besluit voor 2014, maar de provincie sluit niet uit dat er ruimte is voor een gewijzigd voorstel.

3. Wat gebeurt er met de Europese subsidie in het geval dat er geen alternatieve route gevonden kan worden?

Antwoord:
Er komt in ieder geval een fietsverbinding over de natuurbrug. In die zin is de subsidie niet in gevaar. De studie richt zich nu op het vervolg van het tracé ten zuiden van de Zandvoortselaan. Wij gaan ervan uit dat er een geaccepteerd vervolgtracé gevonden wordt.

4. Wat is de invloed van het uitstellen van het fietspad op de planning van de natuurbrug?

Antwoord:
De planning van de bouw van de natuurbrug wordt door het eventueel uitstellen van het fietspad niet beïnvloed.

5. Kan stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen weer in het klankbordgroep treden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt dit aan de stichting gemeld?

Antwoord:
Dit is niet aan de orde, want de klankbordgroep speelt op dit moment geen rol in de vervolgstudie naar de varianten. Wel zijn de leden van de klankbordgroep door de provincie geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere proces. De genoemde stichting heeft ten tijde van de vorige studie geen deel uitgemaakt van de klankbordgroep. Verder is het aan de provincie om partijen al dan niet uit te nodigen in de klankbordgroep zitting te nemen.

6. Welke rol speelt de gemeente Amsterdam in dit project?

Antwoord:
De gemeente Amsterdam is grondeigenaar van de Amsterdamse Waterleidingduinen en in die zin betrokken bij studies naar het tracé van het fietspad voor zover dit over Amsterdams grondgebied loopt.

7. Welke rol speelt de gemeenteraad van Amsterdam in het besluitvormingsproces? Wordt de raad verwittigd over de voortgang van het proces en de alternatieven van het fietspad?

Antwoord:
De gemeenteraad c.q. de betrokken raadscommissie zal op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het project.