Schrif­te­lijke vragen inzake aanpak virus­ziekten konijnen


Indiendatum: okt. 2011

Amsterdam, 12 oktober 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

In stadsdeel Nieuw-West is onlangs een uitbraak van myxomatose onder konijnen geconstateerd, zo bleek uit navraag door de Partij voor de Dieren bij het stadsdeel. Onder konijnen komen in Nederland twee belangrijke virusziekten voor, namelijk myxomatose en het Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS). Voor beide ziekten geldt dat ze zeer besmettelijk zijn en een zeer pijnlijke dagen- tot wekenlange lijdensweg veroorzaken voor konijnen, die uiteindelijk leidt tot de dood.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college van burgemeester en wethouders op de hoogte van de myxomatose-uitbraak in stadsdeel Nieuw-West? Zo ja, is bekend hoeveel in het wild levende konijnen en hoeveel gehouden konijnen er zijn besmet?

2. Vindt er registratie plaats van het aantal myxomatose- en VHS-besmettingen in Amsterdam? Zo ja, wie is het registrerend orgaan? Kunnen burgers melding maken wanneer zij een besmet konijn aantreffen? Zo ja, op welke manier?

3a. Zijn er momenteel andere uitbraken van myxomatose op Amsterdams grondgebied bekend? Zo ja, waar, hoeveel in het wild levende konijnen zijn er besmet en welke maatregelen worden er getroffen? Hoeveel gehouden konijnen zijn er besmet?
3b. Zijn er momenteel uitbraken van VHS bekend op Amsterdams grondgebied? Zoja, waar, hoeveel konijnen zijn er besmet en welke maatregelen worden er getroffen? Hoeveel gehouden konijnen zijn er besmet?

4. Voert de gemeente Amsterdam een beleid ten aanzien van respectievelijk myxomatose- en VHS-uitbraken onder in het wild levende konijnen op haar grondgebied? Zo ja, welk stappenplan wordt er gehanteerd wanneer besmette konijnen worden aangetroffen? Zo niet, waarom niet?

5. Voeren de stadsdelen een beleid ten aanzien van respectievelijk myxomatose- en VHS-uitbraken onder in het wild levende konijnen op hun grondgebied? Zo ja, welk stappenplan wordt er gehanteerd wanneer besmette konijnen zijn aangetroffen? Zo niet, waarom niet en is er zicht op een diervriendelijk beleid ten aanzien van deze ziekten in de toekomst?

6. Worden burgers door de gemeente of stadsdelen gewaarschuwd bij een uitbraak van een konijnenvirusziekte? Zo ja, op welke manier worden burgers geïnformeerd? Zo niet, waarom niet?

7. Is de wethouder bereid om bij uitbraak van de konijnenvirusziekten VHS en myxomatose een melding te laten plaatsen op gemeentelijke websites of burgers anderszins te informeren? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 22 nov. 2011

1. Is het college van burgemeester en wethouders op de hoogte van de myxomatose-uitbraak in stadsdeel Nieuw-West? Zo ja, is bekend hoeveel in het wild levende konijnen en hoeveel gehouden konijnen er zijn besmet?

Antwoord:
Ja, het College is op de hoogte van de myxomatose-uitbraak in stadsdeel Nieuw West.
Aantallen van in het wild levende konijnen/gehouden konijnen worden, voor zover bekend bij de GGD, in Amsterdam niet bijgehouden, dus ook het aantal besmette dieren is onbekend.

2. Vindt er registratie plaats van het aantal myxomatose- en VHS-besmettingen in Amsterdam? Zo ja, wie is het registrerend orgaan? Kunnen burgers melding maken wanneer zij een besmet konijn aantreffen? Zo ja, op welke manier?

Antwoord:
Nee, er is geen registratie van myxomatose- en VHS-besmettingen in Amsterdam, omdat er geen direct gezondheidsrisico voor mensen is (er is geen overdracht van dier op mens).
Wanneer burgers een besmet konijn aantreffen kunnen zij melding maken bij de dierenarts of het stadsdeel.

3a. Zijn er momenteel andere uitbraken van myxomatose op Amsterdams grondgebied bekend? Zo ja, waar, hoeveel in het wild levende konijnen zijn er besmet en welke maatregelen worden er getroffen? Hoeveel gehouden konijnen zijn er besmet?

Antwoord:
Het College heeft inmiddels van de GGD begrepen dat ook in stadsdeel Oost sprake is van mogelijke besmetting.
Er is geen zicht op aantallen, c.q. verschillen tussen (besmette) wilde/gehouden konijnen. Zie het antwoord op vraag 1.

3b. Zijn er momenteel uitbraken van VHS bekend op Amsterdams grondgebied? Zo ja, waar, hoeveel konijnen zijn er besmet en welke maatregelen worden er getroffen? Hoeveel gehouden konijnen zijn er besmet?

Antwoord:
Er zijn bij de GGD geen besmettingen bekend van VHS in Amsterdam.

4. Voert de gemeente Amsterdam een beleid ten aanzien van respectievelijk myxomatose- en VHS-uitbraken onder in het wild levende konijnen op haar grondgebied? Zo ja, welk stappenplan wordt er gehanteerd wanneer besmette konijnen worden aangetroffen? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Nee, er is geen stedelijk beleid met betrekking tot myxomatose- en/of VHS-uitbraken, aangezien beide ziekten niet op de mens overdraagbaar zijn en om die reden niet in de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn vermeld.

5. Voeren de stadsdelen een beleid ten aanzien van respectievelijk myxomatose- en VHS-uitbraken onder in het wild levende konijnen op hun grondgebied? Zo ja, welk stappenplan wordt er gehanteerd wanneer besmette konijnen zijn aangetroffen? Zo niet, waarom niet en is er zicht op een diervriendelijk beleid ten aanzien van deze ziekten in de toekomst?

Antwoord:
Zie ook antwoord bij vraag 4.
Stadsdelen waar op het moment mogelijke besmettingen zijn waargenomen zijn Oost en Nieuw West. In andere stadsdelen is geen besmetting bekend.
Het is gebruikelijk dat stadsdelen de GGD inschakelen bij het aantreffen van dode dieren.
Met Nieuw West is afgesproken dat de GGD wordt ingeschakeld bij het aantreffen van dode konijnen.
Deze konijnen worden dan onderzocht op de aanwezigheid van myxomatose/VHS.
Ook zal, in geval van besmetting, op de site van Nieuw West informatie worden opgenomen t.b.v. bewoners met konijnen thuis, met het advies ze te laten inenten.
Uit contact met PWN en Waternet (waterleidingduinen) blijkt dat ook daar geen beleid is vastgesteld gericht op myxomatose/VHS.

6. Worden burgers door de gemeente of stadsdelen gewaarschuwd bij een uitbraak van een konijnenvirusziekte? Zo ja, op welke manier worden burgers geïnformeerd? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Een stadsdeel waar myxomatose voorkomt kan daarvan melding maken op de website. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in stadsdeel Oost:
http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/nieuws/wonen_en/ijburg/2011/konijnen-diemerpark/.
Overigens gaat het dan meer om informeren dan om waarschuwen, er is immers geen gevaar voor de volksgezondheid. Het is wel een signaal dat dieren in openbare ruimte ziek kunnen zijn.

7. Is de wethouder bereid om bij uitbraak van de konijnenvirusziekten VHS en myxomatose een melding te laten plaatsen op gemeentelijke websites of burgers anderszins te informeren? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Dierenwelzijnsbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de stadsdelen en daarmee ook de keuze van een stadsdeel om burgers te informeren. De GGD adviseert stadsdelen burgers goed te informeren.
Op de website van de GGD/DPB wordt informatie gegeven over konijnen: het stadsbrede beleid (inclusief een protocol m.b.t. konijnen, zie op die site ook onder het kopje ‘informatie voor stadsdelen’).

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen inzake onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de Buitenrandvariant fietspad

Lees verder

    Word actief Doneer