Schriftelijke vragen inzake de brandveiligheid van stallen en dierverblijven in Amsterdam

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de brandveiligheid van stallen en dierverblijven in Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
De aanwezigheid van brandmelders en sprinklers in stallen is op dit moment niet eens verplicht in Nederland. De Partij voor de Dieren is daarom benieuwd hoe het zit met de brandveiligheid op de plekken waar veel dieren in Amsterdam gehouden worden. Afgelopen zomer nog zijn er bij een brand op een kinderboerderij in Amsterdam Noord 25 kippen om het leven gekomen.[1] De Partij voor de Dieren fractie wil dat het risico op brand met adequate brandpreventie zoveel mogelijk wordt teruggedrongen om zo levens van dieren te redden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van de geldende brandveiligheidsregels (zoals brandmelders, sprinklers, vluchtmogelijkheden) voor stallen en andere dierverblijven in Amsterdam zoals kinderboerderijen, dierenopvangcentra, maneges en winkels/tuincentra waar dieren verkocht worden?
2. Vanuit welke wetgeving gelden de eisen met betrekking tot brandveiligheid?
3. Hoe beoordeelt het college de huidige maatregelen voor brandpreventie op genoemde locaties?
4. Welke instantie controleert op de naleving van de brandveiligheidseisen bij de dierverblijven in Amsterdam?
5. Houdt de brandweer regelmatig inspecties op plekken waar veel dieren gehouden worden?
6. Is het college voornemens met plannen te komen om brandpreventie op genoemde plekken aan te scherpen? Zo ja, binnen welke termijn, zo nee waarom niet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

 

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/brand-bij-kinderboerderij-in-noord-kippen-omgekomen~a4509277/