Schrif­te­lijke vragen inzake de brand­vei­ligheid van dier­ver­blijven


In het West-Duitse Krefeld is tijdens Oud en Nieuw een compleet apenverblijf uitgebrand, waarbij chimpansees, orang-oetans, gorilla’s, vogels, knaagdieren en fruitvleermuizen zijn omgekomen. De oorzaak is vermoedelijk een wensballon (i). Een afschuwelijke gebeurtenis die de indiener doet afvragen of dit ook in Amsterdam zou kunnen gebeuren.

Het lid Van Lammeren heeft op 20 september 2017, namens de fractie van de Partij voor de Dieren (ii), schriftelijke vragen gesteld over de mate van brandveiligheid van stallen en dierverblijven in Amsterdam. Uit de beantwoording kwam naar voren dat er in de geldende regels voor brandveiligheid geen rekening wordt gehouden met het in veiligheid brengen van dieren die in een gebouw aanwezig zijn (nr. 4.18). Ook wordt een groot deel van de dierenverblijven niet periodiek gecontroleerd op brandveiligheid vanwege het ontbreken van een meldingsplicht voor brandveilig gebruik, op grond van het Handhavingsbeleid Wabo.

Een doelstelling voor de collegeperiode 2018–2022 is het verbeteren van de brandveiligheid van kinderboerderijen. In 2019 zou geïnventariseerd worden wat er aan maatregelen nodig is (iii).

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het nemen van brandveiligheidsmaatregelen op kinderboerderijen?
a. Welke concrete maatregelen zijn er nodig voor de preventie en signalering van brand?
b. Is er voldoende budget om alle nodige maatregelen te treffen?
c. Hoe ziet de planning van werkzaamheden eruit?

2. Hebben de kinderboerderijen een calamiteitenplan voor het in veiligheid brengen van dieren bij een brand?

3. Op welke manier is brandveiligheid geborgd in Artis?
a. Welke preventieve maatregelen zijn er in werking?
b. Hebben alle dierverblijven rookmelders en sprinklers?
c. Heeft Artis een calamiteitenplan voor het in veiligheid brengen van dieren bij een brand?

d. Welke ontbrekende maatregelen zijn er nog noodzakelijk om brandveiligheid van de dierverblijven in Artis te waarborgen?

4. Heeft de Brandweer voldoende waterpunten ter beschikking in de directe omgeving van Artis, (kinder)boerderijen en andere dierverblijven zoals maneges?

5. Hoe wordt er in de renovatie van de Hollandsche Manege voorzien in de borging van brandveiligheid en is er een calamiteitenplan voor het in veiligheid brengen van de dieren bij een brand?

6. Ziet het college mogelijkheden om in de komende vernieuwing van het Handhavingsbeleid Wabo een meldingsplicht voor brandveilig gebruik voor dierverblijven op te nemen? Graag een toelichting.

7. Ziet het college mogelijkheden om brandveiligheid van dierverblijven te verankeren in omgevingsplannen wanneer de gemeente gaat werken met de Omgevingsvisie? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

i https://www.ad.nl/buitenland/s...

ii https://amsterdam.raadsinforma...

iii https://amsterdam.raadsinforma...