Schrif­te­lijke vragen inzake vroeg­sig­na­lering en het snel oppakken van meldingen van huiselijk geweld en kinder­mis­han­deling


In 2019 bleek uit onderzoek gepubliceerd in Trouw (1) dat het vaak niet lukt om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling op tijd in te schatten en te onderzoeken. Binnen de regio Amsterdam-Amstelland werd maar tussen de 50% en 80% binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgehandeld. Dit had ook te maken met een nieuwe meldcode en een nieuwe werkwijze.

De instroom van het aantal meldingen blijft elk jaar fors stijgen, een ontwikkeling die zich in 2019 ook heeft voortgezet (2). Vragenstelster vindt het belangrijk dat mensen die een onveilige situatie melden snel hulp kunnen verwachten. Omdat het gaat om mensen en dieren die zich in een onveilige, kwetsbare situatie bevinden heeft zij de volgende vragen aan het college.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat is op dit moment het percentage van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling dat binnen de wettelijke termijn wordt onderzocht? Voldoet Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland hiermee aan de wettelijke normen? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van wachtlijsten en wettelijke doorlooptijden bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland? Welke doelen zijn daar aan gekoppeld? Hoe lang is de gemiddelde wachtlijst en doorlooptijd nu?

3. Is de capaciteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoende om de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling op tijd op te pakken? Zo nee, welke oplossing wordt hiervoor gezocht?

4. Vindt er nog werving van nieuw personeel plaats? Hoe wordt de kwaliteit aan kennis en ervaring geborgd in de organisatie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland?

Toelichting door vragenstelster:

In 2020 gaat een nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van start. In beantwoording op eerder gestelde schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is toegezegd (3) dat in de voorbereiding van deze nieuwe regioaanpak de signalerende functie van medewerkers van woningcorporaties aandacht zou krijgen, evenals andere beroepsgroepen die eenzelfde rol kunnen vervullen in vroegsignalering van huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Hierbij zou ook het project Safe at home bestudeerd worden.

5. Heeft het gesprek tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties over het project Safe at Home inmiddels plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college van plan om samen te werken aan een plan hoe onderhoudsmedewerkers getraind kunnen worden? Graag een reactie.

6. Zijn er gesprekken gevoerd met andere beroepsgroepen die een rol kunnen spelen in de vroegsignalering van huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling?

Toelichting door vragenstelster:

Op 17 mei 2019 werd een motie (4) van de Partij voor de Dieren aangenomen om bij huiselijk geweld uitkeringen sneller over te zetten naar het slachtoffer. In de tweede helft van 2019 zou de Blijf Groep Amsterdam deelnemen aan een landelijk experiment hierover, in samenwerking met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

1. https://www.trouw.nl/samenleving/hulp-na-huiselijk-geweld-laat-te-lang-op-zichwachten~
ad46fe1d/
2. Halfjaarsrapportage eerste half jaar 2019 Veilig Thuis
3 1376.18.Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake het herkennen van signalen van
huiselijk geweld door onderhoudsmedewerkers van woningcorporaties
4 Motie nr. 496.19