Schrif­te­lijke vragen inzake de bekendheid van de Hoofd­bo­menstructuur bij herin­richting Weesper­zijde


Indiendatum: 20 jul. 2021

De Weesperzijde zal in delen worden heringericht en momenteel is het mogelijk om zienswijzen in te dienen op het voorlopig ontwerp voor het middengedeelte.[i] Ter inzage heeft de Bomenbescherming Amsterdam het voorlopig ontwerp[ii] en de toelichting hierop[iii] toegestuurd gekregen van het projectteam. Er verdwijnen met de voorkeursvariant van de herinrichting 8 bomen. Op andere plekken in het ontwerp worden nieuwe bomen herplant ter compensatie en er wordt nog onderzocht of bestaande bomen mogelijk verplant kunnen worden. In deze toelichting wordt echter met geen woord gerept over het feit dat de desbetreffende bomen onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur[iv] en er dus een extra zorgvuldige afweging gemaakt moet worden bij het besluit om deze bomen te kappen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat de te kappen bomen onder de Hoofdbomenstructuur vallen?
  2. Indien ja bij 1: was het projectteam op de hoogte van deze beschermde status bij het opstellen van de verschillende voorkeursvarianten voor de herinrichting? Zo nee: hoe kan dit? En wat betekent dit voor het voorlopig ontwerp?
  3. Indien ja bij 2: welke rol heeft de status van Hoofdbomenstructuur gespeeld bij de belangenafweging om tot de verschillende varianten en uiteindelijk de voorkeursvariant te komen?
  4. Hoe worden projectteams bij de start van een project op de hoogte gesteld van verschillende geldende beschermingsregimes van bomen in het projectgebied?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


[i] https://www.amsterdam.nl/proje...

[ii] https://www.bomenbeschermingam...

[iii] https://www.bomenbeschermingam...

[iv] https://maps.amsterdam.nl/hbs/...

Indiendatum: 20 jul. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

1. Klopt het dat de te kappen bomen onder de Hoofdbomenstructuur vallen?

Antwoord: Ja, de bomen zijn onderdeel van de Hoofdbomenstructuur.

2. Indien ja bij 1: was het projectteam op de hoogte van deze beschermde status bij het opstellen van de verschillende voorkeursvarianten voor de herinrichting? Zo nee: hoe kan dit? En wat betekent dit voor het voorlopig ontwerp?

Antwoord: Ja, het projectteam was op de hoogte van deze beschermde status bij het opstellen van de voorkeursvarianten voor de herinrichting.

3. Indien ja bij 2: welke rol heeft de status van Hoofdbomenstructuur gespeeld bij de belangenafweging om tot de verschillende varianten en uiteindelijk de voorkeursvariant te komen?

Antwoord: De Hoofdbomenstructuur (HBS) wordt niet aangetast. De bomenrijen blijven bestaan in het nieuwe ontwerp (de 8 bomen worden vervangen door 13 nieuwe bomen). Indien mogelijk worden de 8 bomen verplant en anders vervangen door nieuwe bomen, conform het handboek Groen (Puccinimethode Gemeente Amsterdam).

De 8 bomen worden vervangen, omdat het fietspad bij de Pinksterbloemschool wordt verbreed en opgesplitst in twee vrij liggende fietspaden voor elke rijrichting. Door de twee fietspaden kunnen leerlingen en andere voetgangers veiliger naar de school oversteken. Op deze manier wordt de lastige oversteek naar de basisschool verbeterd. Tegelijkertijd ontstaat er door het verdwijnen van het parkeerterrein bij de roeivereniging ruimte voor het toevoegen van meer groen. Verschillende groenvarianten zijn eerder voorgelegd aan bewoners om meningen te peilen. De voorkeursvariant is gekozen op basis van de voorkeur van bewoners. Het voorlopig ontwerp heeft ter inzage gelegen. De reacties worden momenteel in het ontwerp verwerkt. In het najaar zal het dagelijks bestuur van Oost het definitief ontwerp vaststellen.

4. Hoe worden projectteams bij de start van een project op de hoogte gesteld van verschillende geldende beschermingsregimes van bomen in het projectgebied?

Antwoord: Aan ieder projectteam wordt meegegeven dat een project uitgevoerd moet worden binnen de geldende wet- en regelgeving. Bij de start van een project analyseert het projectteam welke kaders van toepassing zijn. In het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de bescherming van gebouwbewonende diersoorten bij renovaties

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de komst van een buurtrechtbank naar de gemeenschapsmoestuin Bloei & Groei voor en door vrouwen in Venserpolder

Lees verder

    Word actief Doneer