Schrif­te­lijke vragen inzake de bekendheid van de Hoofd­bo­menstructuur bij herin­richting Weesper­zijde


Indiendatum: 20 jul. 2021

De Weesperzijde zal in delen worden heringericht en momenteel is het mogelijk om zienswijzen in te dienen op het voorlopig ontwerp voor het middengedeelte.[i] Ter inzage heeft de Bomenbescherming Amsterdam het voorlopig ontwerp[ii] en de toelichting hierop[iii] toegestuurd gekregen van het projectteam. Er verdwijnen met de voorkeursvariant van de herinrichting 8 bomen. Op andere plekken in het ontwerp worden nieuwe bomen herplant ter compensatie en er wordt nog onderzocht of bestaande bomen mogelijk verplant kunnen worden. In deze toelichting wordt echter met geen woord gerept over het feit dat de desbetreffende bomen onderdeel uitmaken van de Hoofdbomenstructuur[iv] en er dus een extra zorgvuldige afweging gemaakt moet worden bij het besluit om deze bomen te kappen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat de te kappen bomen onder de Hoofdbomenstructuur vallen?
  2. Indien ja bij 1: was het projectteam op de hoogte van deze beschermde status bij het opstellen van de verschillende voorkeursvarianten voor de herinrichting? Zo nee: hoe kan dit? En wat betekent dit voor het voorlopig ontwerp?
  3. Indien ja bij 2: welke rol heeft de status van Hoofdbomenstructuur gespeeld bij de belangenafweging om tot de verschillende varianten en uiteindelijk de voorkeursvariant te komen?
  4. Hoe worden projectteams bij de start van een project op de hoogte gesteld van verschillende geldende beschermingsregimes van bomen in het projectgebied?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


[i] https://www.amsterdam.nl/proje...

[ii] https://www.bomenbeschermingam...

[iii] https://www.bomenbeschermingam...

[iv] https://maps.amsterdam.nl/hbs/...