Schrif­te­lijke vragen inzake compen­satie voor bomenkap in het Amster­damse Bos


Indiendatum: sep. 2016

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake compensatie voor bomenkap in het Amsterdamse Bos

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Ten behoeve van de verbreding van de A9 met één rijbaan zullen naar schatting 4800 bomen in het Amsterdamse Bos gekapt worden. Het Amsterdamse Bos ligt binnen de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS) en is als zodanig een zeer belangrijk groengebied in de regio.

Op 31 augustus 2016 lag het besluit van het College van B&W ter kennisname voor aan de commissie ID, waarin wordt ingestemd met de samenwerking tussen de Staat der Nederlanden en de Gemeente Amsterdam inzake de compensatie van bos, natuur en water in het gebied.

Een van de punten waarop overeenstemming is bereikt is punt H:

(H)

De Gemeente en de minister spreken uit dat beide Partijen bereid zijn zich in te spannen om het door MTD opgestelde Inrichtings- en compensatieplan te realiseren in het plantseizoenen 2016/2017 en 2017/2018 zodat de geplande versterking van de rand van het Amsterdamse Bos voldoende gegroeid is om de geplande kap van de bomen in de rand van het Bos zodanig te compenseren dat het karakter van het Bos na de kap voldoende gewaarborgd is. De realisatie wordt voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd door de Gemeente met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het gestelde onder punt (H) van de overeenkomst tussen de minister van Infrastructuur en Milieu en de wethouder Openbare Ruimte en Groen in Amsterdam bereikt?
2. Is de beplanting om te geplande kap van de bomen te compenseren op tijd aangeplant?
3. Is het begrote bedrag, te weten €1.849.841,30 exclusief BTW zoals genoemd in artikel 5.1, voldoende gebleken?
4. De kaart die op 31 augustus 2016 onder TKN 54 als bijlage 6 aan de commissie ID is voorgelegd, inzake de EHS compensatie rond de Nieuwe Meer, is onvoldoende duidelijk. Is het college bereid een schriftelijke, uitgebreide toelichting (inclusief de betekenis van de gebruikte afkortingen) op te stellen en deze aan de commissieleden van ID te doen toekomen?
5. Het saldo volwassen bomen is onduidelijk: naar schatting 4800 bomen worden gekapt ten behoeve van asfalt, hoeveel volwassen bomen komen er voor terug?
6. Hoeveel hectare wordt het Amsterdamse Bos en dus ook de EHS kleiner?

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 28 sep. 2016

1. Is het gestelde onder punt (H) van de overeenkomst tussen de minister vanInfrastructuur en Milieu en de wethouder Openbare Ruimte en Groen in Amsterdam bereikt?

Antwoord: De realisatie van het inrichtingsplan is nog niet gestart en derhalve het afgesproken resultaat nog niet bereikt. Het planten van de bomen vindt plaats tijdens het plantseizoen 2017/ 2018. De voorbereiding is in gang gezet en de gunning vindt naar verwachting plaats in maart 2017. De overeenkomst is opgesteld in gezamenlijk overleg tussen de gemeente en het rijk. Begrotingen en realisatietermijnen zijn in overleg vastgesteld en gebaseerd op kengetallen en actuele inzichten van beide partijen.

2. Is de beplanting om te geplande kap van de bomen te compenseren op tijd aangeplant?

Antwoord: De startdatum van de verbreding is door Rijkswaterstaat gepland in 2020 tot 2024. Uitgangspunt is dat we om groen en bomen geven en het karakter van het Amsterdamse bos willen behouden. De wegaanleg wordt zo goed mogelijk ingebed en tevens deels aan het zicht onttrokken. De tijd tussen aanplant (2018) en wegaanleg (tot 2024) is hiervoor voldoende.

3. Is het begrote bedrag, te weten €1.849.841,30 exclusief BTW zoals genoemd in artikel 5.1, voldoende gebleken?

Antwoord: Zoals bij de beantwoording van vraag 1 genoemd is de uitvoering nog niet gestart. De begroting is gebaseerd op een gezamenlijke analyse van de benodigde middelen en is als budget taakstellend voor de aannemer. Met dit budget worden de afspraken tussen rijk en gemeente gerealiseerd.

4. De kaart die op 31 augustus 2016 onder ter kennisname stuk 54 als bijlage 6 aan de raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Openbare Ruimte c.a. is voorgelegd, inzake de EHS compensatie rond de Nieuwe Meer, is onvoldoende duidelijk. Is het college bereid, een schriftelijke, uitgebreide toelichting (inclusief de betekenis van de gebruikte afkortingen) op te stellen en deze aan de leden van de raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Openbare Ruimte c.a. te doen toekomen?

Antwoord: Het college is bereid deze schriftelijke toelichting de commissie (vergadering 7 december 2016) te laten toekomen. Het realiseren van de compensatie is overigens een wettelijke verplichting voor Rijkswaterstaat waarbij de provincie Noord-Holland als bevoegd gezag optreedt. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat de compensatie rond de Nieuwe Meer plaats vindt; het betreft een zoekgebied.

5. Het saldo volwassen bomen is onduidelijk: naar schatting 4800 bomen worden gekapt ten behoeve van asfalt, hoeveel volwassen bomen komen er voor terug?

Antwoord: Het aantal bomen dat in het Amsterdamse Bos wordt gekapt, bedraagt 4200 van diverse leeftijden. Het in eerdere instantie genoemde aantal van 4800 bomeni is met 600 verminderd omdat een bosperceel, aanvankelijk bedoeld voor watercompensatie, kan worden behouden. De watercompensatie vindt nu elders in het Bos plaats.
Alle 4200 bomen worden gecompenseerd overeenkomstig de Boswet. In 2017/ 2018 worden, vooruitlopend op de verbreding, alvast 1200 bomen gecompenseerd; de overige 3000 bomen na de verbreding van de A9 in 2024. Er wordt een beplantingsassortiment samengesteld van bomen tussen de 8 en 15 jaar oud, dit assortiment kan als ‘volwassen’ bomen bestempeld worden maar nog steeds hanteerbaar en vervoerbaar.

6. Hoeveel hectare wordt het Amsterdamse Bos en dus ook de EHS kleiner?

Antwoord: De verbreding van de A9 gaat feitelijk om het realiseren 2 rijstroken en de herinrichting van een tankstation; omgerekend is dat 1,1 ha asfalt. De totale EHS (nu Natuur Netwerk Nederland / NNN geheten) kan in totaal echter niet kleiner worden want er bestaat een compensatieplicht. Deze bepaalt dat er een meer dan evenredige herplant en oppervlakte dient te worden gerealiseerd. De oppervlakte bedraagt 20 ha. Dit betekent dat het aantal te herplanten bomen en aantal hectares per saldo meer is dan er aan bomen wordt gekapt of aan oppervlakte verloren gaat.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de toename van het aantal gedumpte dieren in de zomermaanden

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kunstgras sportvelden en gezondheid

Lees verder

    Word actief Doneer