Schrif­te­lijke vragen inzake Carbon Capture and Storage


Indiendatum: 14 okt. 2021

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft kennis genomen het persbericht dat Tata-Steel IJmuiden kiest om geen Carbon Capture and Storage (CCS) toe te passen.

Ook in Amsterdam zijn plannen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) mogelijk CCS toe te passen. In eerste instantie zou het AEB gunstig gesitueerd zijn om aan te haken bij de plannen voor een Co2-leiding langs het Noordzeekanaal. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Tata is het nog maar de vraag of deze leiding er wel komt.

Onze fractie heeft zodoende twijfels over haalbaarheid en technische toepasbaarheid van deze techniek en wil meer inzicht in de consequenties voor deze keuze.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Betekent het annuleren van CSS voor Tata-Steel dat dit het toepassen van CCS voor het AEB ingewikkelder maakt, in technische of economische zin? Graag een toelichting.

2. Hebben de ontwikkelingen rondom CCS invloed op het verkoopproces van het AEB?

3. Is er genoeg vraag vanuit glastuinbouw om alle (verwachte) CO2 uitstoot van het AEB kwijt te kunnen via de OCAP-leiding? (1)

4. In hoeverre is het nodig dat de gemeente Amsterdam meebetaald aan de benodigde CO2-infrastructuur, of andere kosten die hierbij komen kijken?

5. Mocht het toepassen van CSS bij het AEB - om wat dan ook voor reden- helemaal niet haalbaar blijken, is er dan een alternatief plan om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot bij het AEB te verminderen via andere methoden? Zo ja, hoe ziet het tijdspad er dan uit?

6. Een van de genoemde nadelen van CCS, is het feit dat sommige andere schadelijke stoffen (nog) niet kunnen worden afgevangen. Zijn er plannen om hier iets aan te doen? Kan een dergelijk traject parallel lopen aan CCS? (deze vraag m.b.t. zowel voor afvalverbrander als voor de biomassacentrale van het AEB).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren – Partij voor de Dieren

1 https://www.aebamsterdam.nl/ni...

Indiendatum: 14 okt. 2021
Antwoorddatum: 8 nov. 2021

1. Betekent het annuleren van CCS voor TataSteel dat dit het toepassen van CCS voor het AEB ingewikkelder maakt, in technische of economische zin? Graag een toelichting.

AEB heeft vanaf het moment dat CCS een optie bleek voor het reduceren van de CO2 uitstoot, verschillende scenario’s meegenomen in hun analyse voor de afvang en opslag van CO2. Doordat TataSteel haar plannen voor CCS (voor het grootste deel) heeft geannuleerd is het project Athos stopgezet. Athos ontwikkelde de beoogde transportleiding van CO2 van TataSteel richting de Noordzee. Athos was ook één van de mogelijke opties die is verkend door AEB als potentiële transportleiding om op aan te takken voor haar CCS ambities. Naast Athos heeft AEB nog meer scenario’s verkend, zoals de route via de bestaande OCAP leiding richting Porthos (de Rotterdamse variant van Athos). Omdat AEB doelbewust meerdere opties open heeft gehouden, hoeft het wegvallen van het Athos-project geen negatieve gevolgen te hebben voor het CCS project van AEB.

2. Hebben de ontwikkelingen rondom CCS invloed op het verkoopproces van het AEB?

Het schrappen van Athos heeft geen invloed op het verkoopproces van AEB. AEB heeft altijd verschillende scenario’s gehanteerd voor de afvang en opslag van CO2 en potentiële kopers zijn hierover ook geïnformeerd. Omwille van de vertrouwelijk van het verkoopproces, kunnen we op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de scenario’s.

3. Is er genoeg vraag vanuit glastuinbouw om alle (verwachte) CO2 uitstoot van het AEB kwijt te kunnen via de OCAP-leiding?[1]

Vooralsnog is de ambitie van AEB, die wordt ondersteund door het College, om in te zetten op CCS, dus de afgevangen CO2 volledig en permanent op te slaan onder de bodem van de Noordzee.

4. In hoeverre is het nodig dat de Gemeente Amsterdam meebetaald aan de benodigde CO2- infrastructuur, of andere kosten die hierbij komen kijken?

De gemeente zal niet direct meebetalen aan de benodigde infrastructuur en andere kosten die komen kijken bij het realiseren van CCS bij het AEB. Mocht AEB een SDE subsidiebeschikking ontvangen (zie ook Raadsbrief [AEB CO2 afvang, 12 oktober 2021]) voor het realiseren van CCS, zouden alle onrendabele kosten voor het gehele project hiermee zijn gedekt.

5. Mocht het toepassen van CSS bij het AEB - om wat dan ook voor reden - helemaal niet haalbaar blijken, is er dan een alternatief plan om dezelfde hoeveelheid CO2 uitstoot bij het AEB te verminderen via andere methoden? Zo ja, hoe ziet het tijdspad er dan uit?

De CO2 die het AEB uitstoot komt vrij bij het verbranden van afval. Het enige alternatief om CO2- uitstoot te verminderen, is het minder verbranden van afval. De prognoses zijn dat we de komende jaren nog niet significant minder afval gaan produceren.[2] Het AEB probeert om dit moment al zoveel mogelijk afval te scheiden en te recyclen.

6. Een van de genoemde nadelen van CCS, is het feit dat sommige andere schadelijke stoffen (nog) niet kunnen worden afgevangen. Zijn er plannen om hier iets aan te doen? Kan een dergelijk traject parallel lopen aan CCS? (deze vraag m.b.t. zowel voor afvalverbrander als voor de biomassacentrale van het AEB).

Het doel is dat AEB met de afvanginstallatie CO2 afvangt. De andere emissies vallen binnen de BREF WI[3] en AEB spant zich in om daar steeds verbeteringen in aan te brengen.


[1] 1 https://www.aebamsterdam.nl/ni...

[2] 2 https://lap3.nl/publish/pages/...

[3] In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen. BREF staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. 'BAT' staat voor Best Available Techniques. https://nl.wikipedia.org/wiki/...

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen inzake de bescherming van gebouwbewonende diersoorten bij renovaties

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bomen van bladgoud

Lees verder

    Word actief Doneer