Schrif­te­lijke vragen inzake bomen van bladgoud


Indiendatum: 16 nov. 2021

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van meer bomen in Amsterdam. De subsidieregeling Groen in Amsterdam maakt het mogelijk dat Amsterdammers subsidie kunnen aanvragen voor het planten van een boom in hun tuin. De subsidie is maximaal €5.000 per boom voor de aanschaf, het aanplanten, de groeiplaatsverbetering, nazorg en transport, met een maximum aanvraagbedrag van €50.000,-. Over subsidies tot €5.000,-hoeft geen verantwoording afgelegd te worden. Intussen is het subsidieplafond voor 2021 bereikt en kunnen geen nieuwe bomen worden aangevraagd.

In het subsidieregister van Amsterdam zijn de uitgekeerde subsidies van 2021 in te zien. Hieruit is op te merken dat zeer hoge subsidiebedragen per boom toegekend worden. Bijvoorbeeld een krenten- en perenboom voor het bedrag van €7.424,- of een magnolia voor €4.598,-. Ook is er bijvoorbeeld een boom geplant voor het bedrag van €7.225,- en overschrijft daarmee het maximale subsidiebedrag. Ook is er een boom die precies het maximale subsidiebedrag van 5000 euro kost.

Opvallend is dat subsidieaanvragen voor kleine bedragen, bijvoorbeeld van €95,- of €597,-, juist niet gehonoreerd zijn. Ook zijn er particuliere aanvragen gehonoreerd voor zeer hoge bedragen, zoals €42.655,-voor ‘aanplant op een relatief groot particulier perceel’.

De Partij voor de Dieren wil meer inzicht in de subsidietoekenning en de efficiëntie van deze subsidieregeling.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Voor hoeveel bomen, welke soorten en welke diktematen is er in 2021 subsidie toegekend en voor welk totaalbedrag? Wat is de verdeling tussen de aanschafkosten van de bomen en de meerkosten (zoals arbeidskosten en transport)?

2. Beoordeelt het college de prijzen van de bomen als reëel? Graag een toelichting.

3. Waarom zijn de subsidieaanvragen voor lage bedragen afgewezen?

4. Bij subsidies van €5.000,- tot €50.000,- moet een kleurenfoto van de aangeplante boom/bomen binnen 8 weken worden toegestuurd aan de gemeente alvorens de subsidie definitief wordt gemaakt. Betekent dit dat de gemeente bij subsidies onder de €5.000,- niet weet of de boom daadwerkelijk is aangeplant?

5. Ziet het college voor een toekomstige subsidieregeling voor bomenplant mogelijkheden tot verbetering zodat er voor minder geld meer bomen worden geplant?

6. Is het voor toekomstige groene subsidieregelingen mogelijk te maken dat óók subsidies tot €5000,- verantwoord moeten worden alvorens de subsidie definitief wordt gemaakt? Kan het college aangeven wat hiervan de voor- en nadelen zijn?

7. Ziet het college een subsidieregeling voor het planten van bomen voor particulieren als een doelmatige activiteit om meer bomen te planten in de stad? Graag een toelichting.

8. Kan het college een ander, doelmatiger systeem omschrijven waarbij gemeentelijke middelen worden ingezet om op particuliere grond meer bomen te planten?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: 16 nov. 2021
Antwoorddatum: 10 feb. 2022

1. Voor hoeveel bomen, welke soorten en welke diktematen is er in 2021 subsidie toegekend en voor welk totaalbedrag? Wat is de verdeling tussen de aanschafkosten van de bomen en de meerkosten (zoals arbeidskosten en transport)?

Antwoord:

Het subsidiesysteem is helaas niet ingericht om al deze specifieke informatie af te geven. Afgaande van het subsidieregister zijn er in 2021, 82 subsidieaanvragen gedaan mbt nieuwe bomen voor een totaalbedrag van € 958.694,86 daarvan zijn er 17 niet verleend en 4 nog in behandeling. Tot nu toe verleend is een bedrag van 637.921,97. De diktematen waar een aan te planten boom aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie is een stamomtrek van minimaal (stamdikte) 20cm op 1 meter van de grond. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €5.000,- per boom. De kosten voor arbeid, transport, groeiplaatsverbetering etc. bedragen maximaal €30.000,- per aanvraag. De totale subsidie, voor aanschaf en aanplant, bedraagt niet meer dan € 50.000,- per aanvraag. Per subsidieaanvraag kunnen dus meerdere bomen worden aangevraagd.

2. Beoordeelt het college de prijzen van de bomen als reëel? Graag een toelichting.

Antwoord:

Ja, de kosten zijn reëel. Niet alleen de aanschaf van een van een boom is subsidiabel, maar ook het aanplanten, het verbeteren van de groeiplaats (zand vervangen door bomengrond), de nazorg en het transport. Door het aanwezige zand te vervangen door bomengrond is de boom levensvatbaar en uitgroeien tot volle wasdom. Deze kosten zijn vaak veel hoger dan de aanschaf van een boom. De minimale aanplantmaat van een boom is 20 cm omtrek. Dit staat gelijk met een leeftijd van ca. acht jaar oud, afhankelijk van de soort. De bomen worden geplant door bedrijven met een Groenkeur certificaat. Deze bedrijven hebben vakbekwame boomplanters in dienst. Bovendien is er garantie op het geleverde werk.

3. Waarom zijn de subsidieaanvragen voor lage bedragen afgewezen?

Antwoord:

Dit kan door verschillende factoren komen. De aanvragen met lage bedragen die zijn afgewezen:
- Waren niet binnen 2 weken compleet. Als een subsidieaanvraag niet binnen 2 weken compleet is, wordt de subsidieaanvraag buiten behandeling gesteld op basis van artikel 4.5 van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB);
- Voldeden niet aan de voorwaarden van de subsidieregeling:
o De aanvrager was bijvoorbeeld reeds begonnen met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten voordat de subsidie is aangevraagd
o de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldeden niet aan de voorwaarden omdat het werk moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf met gekwalificeerd en goed opgeleid personeel dat in bezit is van het Groenkeur certificaat.
- Of vallen niet onder de subsidieregeling Groen in Amsterdam maar bijvoorbeeld onder een bewonersinitiatief. In dat laatste geval wordt de aanvrager vaak doorverwezen naar het desbetreffende stadsdeel.

4. Bij subsidies van € 5.000 tot € 50.000 moet een kleurenfoto van de aangeplante boom/bomen binnen 8 weken worden toegestuurd aan de gemeente alvorens de subsidie definitief wordt gemaakt. Betekent dit dat de gemeente bij subsidies onder de € 5.000 niet weet of de boom daadwerkelijk is aangeplant?

Antwoord:

Ja dat klopt. De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA 2013) is een kapstok regeling waaronder meer specifieke regelingen kunnen hangen (zoals de regeling Groen in Amsterdam) en deze is mede van toepassing op de subsidieaanvragen. Artikel 13 van de ASA 2013 is als volgt: “Directe vaststelling. Subsidies tot en met € 5 000 worden direct door het college vastgesteld, tenzij in een bijzondere subsidieverordening of in nadere regels anders is bepaald.” Nu er in de subsidieregeling ‘Groen in Amsterdam’ geen nadere regels zijn opgesteld hierover, hoeft de subsidieontvanger achteraf geen verantwoording af te leggen aan de subsidieverstrekker. Artikel 13 is gewijzigd op 17 maart 2020, toen bestond de regeling ‘Groen in Amsterdam’ al. Daarvoor bestond deze mogelijkheid voor het college om ook verantwoording te vragen bij subsidies ónder de 5.000 euro, nog niet, omdat dat niet op die manier in de ASA 2013 was opgenomen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke grondslag biedt om, in uitzonderlijke gevallen, achteraf over te gaan tot intrekking van de vastgestelde subsidie of het ten nadele van de ontvanger wijzigen van de hoogte van de vastgestelde subsidie. Met andere woorden: mochten ons signalen van misbruik bereiken, dan is er een juridische basis die kan leiden tot terugvordering van de subsidie.

5. Ziet het college voor een toekomstige subsidieregeling voor bomenplant mogelijkheden tot verbetering zodat er voor minder geld meer bomen worden geplant?

Antwoord:

Het maximum bedrag per boom zou verlaagd kunnen worden tot bijvoorbeeld € 3.000,-, onder dezelfde voorwaarden (zoals minimale boomdikte). Dan kunnen er meer bomen worden geplant, maar aanplant van een dikkere boom op bijvoorbeeld een schoolplein is dan niet meer mogelijk. Daarnaast zou er in een toekomstige regeling de mogelijkheid tot verantwoording (zoals bedoeld onder vraag 4) voor subsidies onder de € 5000,- moeten worden opgenomen.

6. Is het voor toekomstige groene subsidieregelingen mogelijk te maken dat óók subsidies tot € 5.000 verantwoord moeten worden alvorens de subsidie definitief wordt gemaakt? Kan het college aangeven wat hiervan de voor- en nadelen zijn?

Antwoord:

Ja dat kan conform artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. Het voordeel is de betere controle en zekerheid tot aanplant. Het nadeel is dat dit meer ambtelijke capaciteit kost. Wij zijn voornemens, bij een nieuwe regeling, dit aan te passen zodat ook subsidies onder de 5.000,- tot een vorm van verantwoording over moeten gaan.

7. Ziet het college een subsidieregeling voor het planten van bomen voor particulieren als een doelmatige activiteit om meer bomen te planten in de stad? Graag een toelichting.

Antwoord:

Ja, dat is een doelmatige activiteit. Wij willen bomen in de openbare ruimte, een gemeentelijke taak, én op particuliere terreinen. Er zijn hoge kosten aan verbonden om direct relatief grote bomen te planten op een kwalitatief goede manier. Om dit te stimuleren is een subsidieregeling een doelmatige manier. Er wordt in de subsidieregeling gevraagd om de aanplant van relatief grote bomen, minimaal 20 cm omtrek op 1 meter hoogte, inclusief groeiplaatsverbetering. Door in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit, verwachten wij minder uitval en zullen deze bomen relatief snel uit kunnen groeien tot substantiële bomen. En door van een minimum maat uit te gaan, zullen deze bomen sneller bijdragen aan de beleidsdoelen van de stad (tegengaan hittestress, verbeterde regenwateropname, stimuleren biodiversiteit).

8. Kan het college een ander, doelmatiger systeem omschrijven waarbij gemeentelijke middelen worden ingezet om op particuliere grond meer bomen te planten?

Antwoord:

Met de huidige regeling beoogt het college op een doelmatige manier meer bomen van hoge kwaliteit op particuliere grond te krijgen. Hierbij is het volgens het college belangrijk om de verantwoording van de subsidie zo aan te pakken dat deze leidt tot goede besteding, en tegelijkertijd de administratieve druk beheersbaar blijft.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Jakob Wedemeijer
Wethouder Openbare ruimte en Groen

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake Carbon Capture and Storage

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake bouwplannen voor de Van Eeghenstraat

Lees verder

    Word actief Doneer