Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake de bescherming van gebouw­be­wo­nende dier­soorten bij reno­vaties


Indiendatum: 28 sep. 2021

Op 21 juli 2021 heeft indiener schriftelijke vragen ingediend over hoe Amsterdam de nesten beschermt van gierzwaluwen, vleermuizen en mussen in gebouwen. [i] In de stad wordt er namelijk aan een hoop huizen gewerkt en de fractie van de Partij voor de Dieren wil graag zien dat de gemeente proactief opkomt voor natuurinclusief renoveren. De vragen hierover zijn nog niet beantwoord.

Aan de eigenaar van twee panden in de Eerste Helmersstraat is er onlangs een vergunning gegeven voor nieuwe dakkapellen. [ii] Naar verluidt zitten er in de boeidelen van het dak gierzwaluwbroedplaatsen. Hier lijkt geen enkele rekening mee gehouden te worden.

Gezien het vorenstaande stelt het lid A.L. Bakker, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op de vragen van 21 juli 2021:

1. Hoe is er rondom de vergunningaanvraag en -verlening op deze adressen getoetst of er nesten van beschermde gebouwbewonende soorten aanwezig zijn?
2. Zijn de gemeentelijke vogelkaarten [iii] hierbij gebruikt? Zo nee: waarom niet?
3. Indien van toepassing: wat waren de resultaten en kunnen deze meegestuurd worden?
4. Indien er geen toetsing heeft plaatsgevonden: hoe beoordeelt het college dit en wat kan het college doen om de eigenaar alsnog onderzoek te laten uitvoeren?
5. Indien er nesten van beschermde gebouwbewonende soorten aanwezig zijn: wordt hier in de renovatie rekening mee gehouden door de creatie van nieuwe nestgelegenheden? Zo nee: waarom niet, hoe beoordeelt het college dit en wat kan het college doen om het alsnog te stimuleren?
6. Ziet het college op basis van deze casus verbeterpunten in het proces van vergunningaanvraag en -verlening ten aanzien van het behoud van nestgelegenheid van gebouwbewonende soorten? Zo ja: welke?

Indiener

A.L. Bakker

i https://amsterdam.raadsinforma...

ii https://zoek.officielebekendma...

iii https://maps.amsterdam.nl/voge...