Schrif­te­lijke vragen inzake bezoe­kers­aantal en leges evene­men­ten­ver­gunning Rollende Keukens


Indiendatum: 19 feb. 2020

Schriftelijke vragen van het lid J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake bezoekersaantal en leges evenementenvergunning Rollende Keukens

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Het vijfdaagse evenement De Rollende Keukens heeft een aanvraag voor een evenementenvergunning gedaan voor 1500 bezoekers op het drukste moment.[1] Dit heeft voor verbazing bij bewoners in Westerpark gezorgd, omdat dit bezoekersaantal niet klopt met het daadwerkelijke aantal op dit foodfestival.


Stadsdeel West schaalt dit evenement al jaren in als een evenement boven de 10.000 bezoekers op het drukste moment. Stadsdeel West heeft aan bewoners aangegeven niet akkoord te gaan met een evenementenvergunning voor 1500 bezoekers, maar wel met 7500 bezoekers op het drukste moment – ondanks dat het stadsdeel het aantal bezoekers op het drukste moment dus zelf hoger inschat.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het evenement van de Rollende Keukens aangemeld als evenement boven de 2000 bezoekers voor 30 november 2019 om een plek te krijgen op de evenementenagenda? [2]

2. Is de evenementenvergunning van de Rollende Keukens voorbesproken met stadsdeel West of het stedelijk evenementenbureau?

3. Alle evenementen boven de 2000 bezoekers vallen onder centraal-stedelijke regie van de burgemeester. Ligt de regie van dit evenement bij het college of is het gemandateerd aan stadsdeel West?

4. Waarom schaalt stadsdeel West het evenement De Rollende Keukens in op meer dan 10.000 bezoekers en betaalt de organisatie het legesbedrag voor 5000 tot 10.000 bezoekers, zoals gemeld door stadsdeel West? Graag een toelichting.

5. Wie bepaalt voor de evenementenvergunning hoeveel bezoekers er op het drukste moment zijn: de organisator of de gemeente? Graag een toelichting.

6. Hoe wordt het aantal bezoekers op het drukste moment gemeten?

7. Wie controleert hoeveel bezoekers er op het drukste moment zijn: de organisator of de gemeente? Graag een toelichting.

8. Als het aantal bezoekers wordt overschreden bij een evenement, wat zijn dan de gevolgen? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

[1] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2020/week-6/aanvragen/aanvraag-weekend/

[2] https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/eerste-keer-evenement-organiseren/#h7b206b9d-7349-4c5c-8c02-603bd24a3139

Indiendatum: 19 feb. 2020
Antwoorddatum: 1 apr. 2020

1. Is het evenement van de Rollende Keukens aangemeld als evenement boven de 2000 bezoekers voor 30 november 2019 om een plek te krijgen op de evenementenagenda?
Antwoord: Ja.

2. Is de evenementenvergunning van de Rollende Keukens voorbesproken met stadsdeel West of het stedelijk evenementenbureau?Antwoord: De aanvraag is voorbesproken met zowel stadsdeel West als het Stedelijk Evenementenbureau. De organisatie is eind januari 2020 door het Stedelijk Evenementenbureau op de hoogte gesteld dat de aanvraag voor 1500 bezoekers niet in behandeling wordt genomen. Dat is door stadsdeel West in de bespreking van de aanvraag wederom aan de organisator meegedeeld. Dat heeft na overleg met het stadsdeel recent geresulteerd in een nieuwe aangepaste aanvraag met 7500 bezoekers op het drukste moment.

3. Alle evenementen boven de 2000 bezoekers vallen onder centraal-stedelijke regie van de burgemeester. Ligt de regie van dit evenement bij het college of is het gemandateerd aan stadsdeel West?

Antwoord: Zoals in de voortgangsbrief evenementen van 17 december 2019 is vermeld, is er een aanbeveling gedaan om de vergunningverlening van grote (overlastgevende) evenementen onder regie van de burgemeester te brengen. Er wordt gewerkt aan
de uitwerking van deze aanbeveling. Op dit moment ligt de regie/ vergunningverlening van dit evenement bij stadsdeel West.

4. Waarom schaalt stadsdeel West het evenement De Rollende Keukens in op meer dan 10.000 bezoekers en betaalt de organisatie het legesbedrag voor 5000 tot 10.000 bezoekers, zoals gemeld door stadsdeel West? Graag een toelichting.

Antwoord: De inschaling van een evenement heeft verschillende doelen, te weten beperken van overlast, zorgdragen voor veiligheid en in rekening brengen van kosten voor het beoordelen van een vergunningaanvraag. Het stadsdeel maakt op basis van eerdere metingen van het aantal bezoekers een reële inschatting. Met foto’s uit de lucht zijn er in 2016 6.000 bezoekers op het drukste moment geschat en in 2017 10.000. Uit telefoondata uit 2019 is herleid dat op het piekmoment op Hemelvaartsdag rond 19.00 uur naar schatting
7.100 bezoekers waren. Voor het aspect overlast telt het evenement mee in het locatieprofiel voor evenementen boven 10.000 bezoekers, omdat we niet kunnen uitsluiten dat er bij optimale omstandigheden op enig moment meer dan 10.000 bezoekers zullen
zijn. Omdat we niet het risico willen lopen de voorwaarden uit het locatieprofiel te overschrijden, schalen we dit evenement daarom voor de zekerheid op groot in. In bij de vergunning behorende crowdmanagement scenario’s wordt ook rekening gehouden met hogere aantallen bezoekers om in het kader van de veiligheid adequaat in te kunnen grijpen. Rollende Keukens is een jaarlijks terugkerend evenement en daarom scheelt dat in de tijd die nodig is om de aanvraag te beoordelen. Voor het vaststellen van het legestarief is op basis van de aantallen bezoekers van voorgaande jaren en de vergelijkbare plannen voor dit jaar uitgegaan van gemiddeld 7.500 bezoekers op het drukste moment.

5. Wie bepaalt voor de evenementenvergunning hoeveel bezoekers er op het drukste moment zijn: de organisator of de gemeente? Graag een toelichting.

Antwoord: Organisatoren moeten aanvragen op basis van een reële inschatting van het aantal bezoekers. Bij jaarlijkse evenementen kan dat worden gebaseerd op historische data. Uiteindelijk besluit het stadsdeel i.o.m. organisatie en adviespartners zoals politie, of dat realistisch wordt geacht. Mocht uit historische data blijken dat dit om een niet reëel aantal gaat, kan dat aanleiding zijn om de aanvraag buiten behandeling te stellen.

6. Hoe wordt het aantal bezoekers op het drukste moment gemeten?

Antwoord:Dat wordt onder andere gemeten o.b.v. foto’s vanuit de helikopter en het traceren van mobiele telefoons.

7. Wie controleert hoeveel bezoekers er op het drukste moment zijn: de organisator of de gemeente? Graag een toelichting.

Antwoord:
De gemeente, de organisatie en enkele adviespartners als politie monitoren in overleg het aantal bezoekers. Afhankelijk van het verloop van de drukte wordt een crowdmanagement scenario doorlopen. Deze scenario’s maken onderdeel uit van de vergunning.

8. Als het aantal bezoekers wordt overschreden bij een evenement, wat zijn dan de gevolgen? Graag een toelichting.

Antwoord: Er worden op basis van het crowdmanagement scenario maatregelen getroffen ter voorkoming van gevaarlijke situaties, het verminderen van de druk op de Gosschalklaan en het doseren/afsluiten van de toevoer. Afhankelijk van de situatie worden mogelijke extra maatregelen getroffen als afsluiting toegangswegen voor instroom en het gedeeltelijk, tijdelijk of definitief stilleggen van het evenement. Een overschrijding van het aantal bezoekers heeft geen gevolgen voor het vastgestelde legesbedrag, maar wordt bij jaarlijkse evenementen wel meegenomen bij de beoordeling van een aanvraag voor het volgende jaar.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het gebruik van gemeentelijke vogel- en vleermuiskaarten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake korting op dolfijnenleed via Amsterdamse Stadspas

Lees verder

    Word actief Doneer