Schrif­te­lijke vragen inzake afschot van damherten buiten de Water­lei­ding­duinen


Indiendatum: sep. 2012

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

De provincie Noord-Holland heeft onlangs een brief verspreid onder burgers met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over afschot van damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De provincie stelt in deze brief dat de Faunabeheereenheid Noord-
Holland een ontheffing heeft aangevraagd om damherten die zich buiten de AWD bevinden, dood te schieten en geeft aan ‘een dezer dagen’ een ontheffing te zullen verlenen.

Ook staat er in de brief dat de gemeente Bloemendaal eind mei de omgevingsvergunning heeft verleend die noodzakelijk is voor de voltooiing van hekwerk rond de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Welke rol speelt de gemeente Amsterdam, als grondbezitter van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), in het beleid rond damherten die buiten de AWD treden?
2. Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten dat afschot een laatste keuze is in de aanpak van vermeende overlast door damherten. Afgesproken is dat eerst hekken worden geplaatst die hoog genoeg zijn om herten ervan te weerhouden om uit de Amsterdamse Waterleidingduinen te treden en dat er wildroosters worden aangelegd. Wat is de huidige stand van zaken omtrent deze maatregelen? Zijn alle hekken die aangepast moesten worden, aangepast en zijn alle hekken die nog geplaatst moesten worden, geplaatst? Zo nee, op welke plekken zijn de hekken nog niet geplaatst of aangepast?
3. a. De effecten van het plaatsen van de hekken zouden worden gemonitord en geëvalueerd. Wordt er op dit moment al gemonitord? Zo ja, wat zijn de resultaten tot nu toe? Zo nee, waarom wordt er niet gemonitord en wanneer gaat er gemonitord worden?
b. Zijn er al conclusies getrokken uit de monitoring in een evaluatie? Zo ja, welke precies en leiden deze tot het voornemen tot afschot? Zo nee, waarom niet en wanneer worden de conclusies verwacht? Indien er nog geen conclusies zijn, bent u het dan met de Partij voor de Dieren eens dat er nog niet overgegaan kan worden tot afschot?
4. Klopt het dat de gemeente Bloemendaal pas eind mei 2012 de omgevingsvergunning heeft verleend die noodzakelijk is voor de voltooiing van het hekwerk rond de Amsterdamse Waterleidingduinen? Klopt het dat de verlening van de omgevingsvergunning vertraging heeft opgelopen, zo ja, hoeveel vertraging? Wat is de consequentie van deze vertraging geweest voor de monitoring?
5. Volgens antwoorden op vragen van het raadslid de heer Van Lammeren van 24 januari 2012 springen er geen damherten uit het terrein van de AWD op plekken waar damhertwerende rasters aanwezig zijn. Het verlenen van een ontheffing om damherten die de AWD verlaten af te schieten lijkt voordat alle hekken zijn geplaatst voorbarig. Is de wethouder van mening dat de provincie moet wachten met het verlenen van een ontheffing totdat alle geplande damhertwerende hekken rondom de AWD zijn geplaatst en gemonitord? Zo ja, welke vervolgactie zal de wethouder hierop ondernemen, zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2012
Antwoorddatum: 12 jul. 2012

1. Welke rol speelt de gemeente Amsterdam, als grondbezitter van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), in het beleid rond damherten die buiten de AWD treden?

Antwoord: Het beleid rond damherten die buiten de AWD treden staat in het Faunabeheerplan damhert van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Waternet is, evenals de overige natuurbeheerders, betrokken en geconsulteerd tijdens de totstandkoming van het Faunabeheerplan. Het beleid met betrekking tot het beheer van damherten buiten de AWD is aan de desbetreffende beheerders.

2. Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten dat afschot een laatste keuze is in de aanpak van vermeende overlast door damherten. Afgesproken is dat eerst hekken worden geplaatst die hoog genoeg zijn om herten ervan te weerhouden om uit de Amsterdamse Waterleidingduinen te treden en dat er wildroosters worden aangelegd. Wat is de huidige stand van zaken omtrent deze maatregelen? Zijn alle hekken die aangepast moesten worden, aangepast en zijn alle hekken die nog geplaatst moesten worden, geplaatst? Zo nee, op welke plekken zijn de hekken nog niet geplaatst of aangepast?

Antwoord: De laatste twee tracés waar hekken geplaatst moeten worden bevinden zich in de gemeente Bloemendaal. In de laatste week van juli 2012 is gestart met het plaatsen van hekken op deze tracés. Afronding van de werkzaamheden is gepland in de eerste helft van oktober 2012. Dan zullen alle hekken aan de noord-, oost- en zuidzijde van de AWD damhertwerend zijn. Daarvoor zijn bestaande hekken op hoogte gebracht of vervangen dan wel zijn nieuwe hekken geplaatst op plekken waar ze nog niet geplaatst waren (zie ook de bijgevoegde situatietekening).

3. a. De effecten van het plaatsen van de hekken zouden worden gemonitord en geëvalueerd. Wordt er op dit moment al gemonitord? Zo ja, wat zijn de resultaten tot nu toe? Zo nee, waarom wordt er niet gemonitord en wanneer gaat er gemonitord worden?

Antwoord: Er is afgesproken om eerst het hekkenprogramma te voltooien en de effecten van de plaatsing van de hekken vervolgens zorgvuldig te monitoren en te evalueren. Daarbij zal worden gekeken naar de verkeersveiligheid en de landbouwschade, de effecten op natuurwaarden binnen de AWD en de ontwikkeling van de populatie binnen de AWD. De verkeersveiligheid en de landbouwschade werden reeds gemonitord. De provincie Noord-Holland houdt een lijst bij met actuele cijfers van aanrijdingen. De landbouwschade volgt jaarlijks uit gegevens van het Faunafonds.

b. Zijn er al conclusies getrokken uit de monitoring in een evaluatie? Zo ja, welke precies en leiden deze tot het voornemen tot afschot? Zo nee, waarom niet en wanneer worden de conclusies verwacht? Indien er nog geen conclusies zijn, is het college het dan met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat er nog niet overgegaan kan worden tot afschot?

Antwoord: Zoals afgesproken gaat het om evaluatie en conclusies na plaatsing van de hekken. De laatste hekken worden op dit moment geplaatst (zie het antwoord op vraag 2). Conclusies zijn derhalve nog niet getrokken. De conclusies zullen voorts betrekking hebben op eventueel afschot binnen de AWD en niet op het huidige voornemen van de Faunabeheereenheid voor afschot van damherten buiten het leefgebied.

4. Klopt het dat de gemeente Bloemendaal pas eind mei 2012 de omgevingsvergunning heeft verleend die noodzakelijk is voor de voltooiing van het hekwerk rond de Amsterdamse Waterleidingduinen? Klopt het dat de verlening van de omgevingsvergunning vertraging heeft opgelopen, zo ja, hoeveel vertraging? Wat is de consequentie van deze vertraging geweest voor de monitoring?

Antwoord: De gemeente Bloemendaal heeft eind mei de omgevingsvergunning verleend. Op 24 januari 2012 (zie ook vraag 5) heeft de wethouder Waterbeheer naar aanleiding van mondelinge vragen van de heer Van Lammeren aan de raadscommissie voor Economische Zaken, Bedrijven en Personeel en Organisatie (EZP) het volgende gemeld: “De vergunning om de nog ontbrekende rasters aan de noordoostzijde van de AWD te plaatsen is nog niet verleend. Op 26 januari zal de gemeenteraad van Bloemendaal zich uitspreken over de behandeling van de door Waternet ingediende aanvraag voor een zgn. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Bij een positief besluit (‘verklaring van geen bedenkingen’) wordt de aanvraag in behandeling genomen. Als de behandeling conform planning verloopt en de vergunning wordt verleend, kan de plaatsing van rasters in augustus van dit jaar van start gaan en in het najaar worden afgerond. Ten opzichte van een volledige bestemmingsplanprocedure kan zodoende een tijdwinst van circa 1 jaar worden geboekt.” Ten opzichte van deze planning heeft de plaatsing van de hekken geen vertraging opgelopen. Overigens heeft de wethouder Waterbeheer in de aanloop naar het besluit van de gemeente Bloemendaal over de vergunningsverlening, de burgemeester van Bloemendaal per brief van 22 december 2011 gewezen op het belang van voortgang in de procedure. Monitoring en evaluatie vindt conform afspraak plaats na plaatsing van de hekken (zie het antwoord op vraag 3).

5. Volgens antwoorden op vragen van het raadslid de heer Van Lammeren van 24 januari 2012 springen er geen damherten uit het terrein van de AWD op plekken waar damhertwerende rasters aanwezig zijn. Het verlenen van een ontheffing om damherten die de AWD verlaten af te schieten lijkt voordat alle hekken zijn geplaatst voorbarig. Is de wethouder van mening dat de provincie moet wachten met het verlenen van een ontheffing totdat alle geplande damhertwerende hekken rondom de AWD zijn geplaatst en gemonitord? Zo ja, welke vervolgactie zal de wethouder hierop ondernemen, zo nee, waarom niet?

Antwoord: De provincie heeft besloten ontheffing te verlenen ex artikel 68 van de Flora- en Faunawet voor het opzettelijk verstoren, doden, en met het oog daarop opsporen van damherten buiten het voor hen bestemde leefgebied in de regio Zuid- Kennemerland. Wij zijn van mening dat een beoordeling van de noodzaak om tot afschot over te gaan buiten de AWD, niet aan Amsterdam is. Wij zullen daarin dan ook geen stappen ondernemen. Overigens heeft de voorzieningenrechter in Haarlem de ontheffing op 6 augustus 2012 geschorst, omdat de provincie naar
het oordeel van de rechter onvoldoende heeft aangegeven welke concrete schade (landbouw en verkeer) ten grondslag ligt aan het belang om over te gaan tot afschot en tevens onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen andere oplossingen mogelijk zijn. Naar wij hebben begrepen verwacht de provincie eind oktober een nieuw besluit te kunnen nemen. Tot dat moment (en een periode van 6 weken daarna) mag van de ontheffing geen gebruik worden gemaakt

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake Odfjell

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake winteropvang voor dakloze hondenbezitters en hun honden

Lees verder

    Word actief Doneer