Schrif­te­lijke vragen inzake afhan­deling van meldingen door de gemeente


Indiendatum: 30 mrt. 2022

Amsterdam is gebaat bij betrokken bewoners die meldingen doen wanneer zij onregelmatigheden ervaren. Politie en handhaving kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn, dus betrokken bewoners het die aangeven wanneer zij onregelmatigheden constateren hebben een belangrijke ondersteunende en signalerende functie in de stad. Sommige meldingen zijn acuter en/of spoedeisender dan andere. Het is van belang dat het gemeentelijke meldpunt hier effectief mee omgaat, zodat spoedeisende(re) handhavingsverzoeken bijvoorbeeld met voorrang worden behandeld.

Dit is bijvoorbeeld van belang bij meldingen met betrekking tot bomenkap. Als een boom eenmaal is gekapt kan deze schade niet meer volledig worden hersteld, ook niet als blijkt dat de kap onterecht was. Indiener van deze vragen deed op 26 maart 2021 een melding via de gemeente van bomenkap door een ontwikkelaar. In de melding constateerde ondergetekende dat er sprake was van bomenkap op dat moment, terwijl niet duidelijk was of de ontwikkelaar hier een vergunning voor had. Om te voorkomen dat er onomkeerbare schade werd gedaan aan de bomen diende vragensteller een melding in en verzocht handhaving om de situatie te komen bekijken.

Op 29 maart 2022, een jaar later, werd deze melding pas beantwoord. In de reactie werd gesteld dat de melding “buiten beeld” was geraakt en dat er daardoor niet ingeschat kon worden of het probleem zich nog voordeed. Melder werd gevraagd een nieuwe melding te doen als het probleem nog actueel was. In dit geval was de afhandeling van de melding onvoldoende en werd het spoedeisende karakter van de melding niet (h)erkend. De fractie van de Partij voor de Dieren is bezorgd dat dit vaker gebeurd.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Hoe veel meldingen worden er jaarlijks gedaan in Amsterdam? En hoe veel van deze meldingen gaan specifiek over bomenkap?

2. Wat is de streeftijd voor het afhandelen van een melding? Wordt er hierbij onderscheid gemaakt tussen handhavingsverzoeken met en zonder spoed?

3. Wat is de gemiddelde termijn waarop een melding wordt afgehandeld?

4. Hoe vaak komt het voor dat een melding zo lang blijft liggen dat deze niet meer actueel is en handhaven niet meer mogelijk is?

5. Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de melder?

6. De melder moest in bovenstaande geval opnieuw melding maken. Komt dat vaker voor en is dat structureel beleid? Graag een toelichting waarom dat wel/niet het geval is.

7. Hoe vaak wordt er tevreden gereageerd door burgers naar aanleiding van de afhandeling van een melding?

8. Hoe vaak wordt er ontevreden gereageerd door burgers naar aanleiding van de afhandeling van een melding?

9. Wordt deze feedback verwerkt en zo ja; op welke manier?

10. Ziet het college mogelijkheid tot verbetering in de afhandeling van meldingen, en met name inzake de afhandelingstijd van een melding?

Indiener

J.F.W. Van Lammeren