Schrif­te­lijke vragen inzake ecolo­gisch groen­beheer


Indiendatum: jun. 2017

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake ecologisch groenbeheer

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

In de Agenda Groen geeft de gemeente aan 50% van het openbare groen ecologisch en insectvriendelijk te beheren.[1] Want, zo stelt de Agenda Groen: Een rijke en divers samengestelde insectenstand zorgt voor een grote diversiteit aan grotere dieren en is dus bepalend voor de biodiversiteit. De inrichting en het (maai-)beheer van openbaar groen moet gericht zijn op het vergroten van de insectenstand.
Het college geeft in antwoorden op technische vragen van de Partij voor de Dieren aan dat het volledig ecologisch beheren van het groen in de stad niet mogelijk is zonder het ontwerp of behorende functies te veranderen. Alles binnen de Ecologische Structuur Amsterdam wordt al wel 100% ecologisch beheerd. De Partij voor de Dieren is benieuwd op welke manier er ook zoveel mogelijk groen buiten de ecologische structuur 100% ecologisch en insectvriendelijk beheerd kan worden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een overzicht opstellen waarbij er specifiek per locatie wordt aangegeven waarom er niet volledig ecologisch beheerd kan worden?

De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat begin februari bladeren rondom bomen werden weggehaald samen met al het opkomende andere gewas. Begin februari zijn verschillende diersoorten nog in winterslaap en is het bovendien lastig voor vrij levende dieren om voldoende voedsel te vinden.

2. Kan het college een overzicht geven van plekken in de openbare ruimte, anders dan grasvelden, waar bladeren gedurende de winterslaapperiode worden verwijderd met vermelding van de redenen hiervan?

3. Worden ecologen betrokken bij de opdrachten om bladeren te verwijderen en de implicaties hiervan?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/agenda-groen/

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 19 jul. 2017

1. Kan het college een overzicht opstellen waarbij er specifiek per locatie wordt aangegeven waarom er niet volledig ecologisch beheerd kan worden?

Antwoord:
Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van een overzicht van de openbare groengebieden buiten de Amsterdamse Ecologische Structuur (AES) die geschikt zijn om ecologisch/ insectvriendelijk te gaan beheren. Mochten er (delen van deze) gebieden niet geschikt zijn om insectvriendelijk te beheren dan zal dit worden aangegeven met de reden. Een reden kan bijvoorbeeld zijn verkeersveiligheid. Dit overzicht wordt aan u toegestuurd in het 1e kwartaal van 2018.

2. Kan het college een overzicht geven van plekken in de openbare ruimte, anders dan grasvelden, waar bladeren gedurende de winterslaapperiode worden verwijderd met vermelding van de redenen hiervan?

Antwoord:
Op dit ogenblik bestaat er geen stadsbreed overzicht van redenen en locaties (anders dan grasvelden) waar blad wordt geruimd gedurende de winterperiode.
Wij zullen deze informatie ophalen bij de stadsdelen. Dit overzicht wordt aan u toegestuurd in het 4e kwartaal van 2017. Bij het ophalen van de informatie zal benadrukt worden dat het laten liggen van blad op geschikte locaties van grote betekenis is voor de biodiversiteit in de stad en onderdeel is van het uitvoeren van de Agenda Groen.

3. Worden ecologen betrokken bij de opdrachten om bladeren te verwijderen en de implicaties hiervan?

Antwoord:
Bij het ophalen van de informatie voor het beantwoorden van vraag 2 zal ook duidelijk worden welke expertise er betrokken wordt.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bezoldigingen boven de wethoudersnorm bij gesubsidieerde instellingen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van baten van groen in de stad volgens de TEEB-systematiek

Lees verder

    Word actief Doneer