Schrif­te­lijke vragen inzake de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van baten van groen in de stad volgens de TEEB-syste­matiek


Indiendatum: jun. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Bij de behandeling van de Begroting 2013, op 7 november 2011, werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin werd verzocht:

“1. Te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek
2. Dit te doen voor minstens twee groenprojecten in de periode voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2014;
3. Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.”

De Partij voor de Dieren heeft in de jaren die hierop volgden regelmatig gevraagd om de uitvoering van deze motie, die steeds uitgesteld leek te worden. Uiteindelijk belandde de volgende passage in de Agenda Groen die overeenkomt met de gedachte van de TEEB-systematiek:

“Analyseren van de kosten en baten van een aantal groengebieden in de stad, waaronder het Vondelpark.”

De Agenda Groen is inmiddels in 2015 vastgesteld en nog steeds is de PvdD niet bekend of de baten van het groen in de stad zijn berekend, of in elk geval die van een paar parken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie van de PvdD ingediend op 7 november 2011 over het berekenen van groenprojecten volgens de TEEB-systematiek?

2. Wanneer wordt de analyse van een aantal groengebieden in de stad zoals aangekondigd in de Agenda Groen naar de raad toegestuurd en welke groengebieden worden hierin meegenomen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 31 jul. 2018

1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie van de Partij voor de Dieren, ingediend op 8 november 2012 over het berekenen van groenprojecten volgens de TEEB-systematiek?

Antwoord:
Excuses voor de vertraging van de beantwoording. Sinds oktober 2017 wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de baten van het groen en daarbij wordt de TEEB-systematiek gebruikt. In oktober 2017 is de studie “Kwaliteitsimpuls Groen” besproken met wethouders RO en Groen. In dat overleg is besloten, indachtig ook de schriftelijke vragen van raadslid Van Lammeren, om een onderzoek naar de waarde van het Amsterdams groen uit te zetten. Vervolgens is eind 2017 de opdracht voor dit onderzoek verstrekt aan de Urbanisten en het RIVM. Zij maken de waarde en baten van het groen expliciet en koppelen dit aan de groei van de stad zodat naar verwachting op basis van die berekening een goede afweging kan worden gemaakt bij de ontwikkeling van de stad en groeninvesteringen. Dit gebeurt op basis van de TEEB-systematiek en de ecosysteemdiensten die het groen levert en wordt gecombineerd met de gebruikswaarde van het groen.

2. Wanneer wordt de analyse van een aantal groengebieden in de stad zoals aangekondigd in de Agenda Groen naar de raad toegestuurd en welke groengebieden worden hierin meegenomen?

Antwoord:
In de herfst van 2018 zijn de berekeningen en de bijbehorende rapportage gereed en dan kunnen ze begin 2019 aan de raad worden voorgelegd. De groengebieden die worden meegenomen zijn de stadsparken, scheggen en groen in de buurt.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris