Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake de uitdunning van het Noor­derpark


Indiendatum: 8 apr. 2020

Schriftelijke vervolgvragen van het lid A.L. Bakker inzake de uitdunning van het Noorderpark

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op 16 maart 2020 werden schriftelijke vragen inzake de uitdunning van het Noorderpark beantwoord door het college van B&W[i]. Inmiddels heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam kennisgenomen van de ingrijpende plannen voor de aanleg van een evenemententerrein in dit mooie park in Amsterdam Noord. Deze plannen roepen enkele vragen op.

Daarnaast werd er op 1 april jl. een vergunningsaanvraag gedaan voor de kap van 439 bomen “op verspreide locaties in de openbare ruimte in stadsdeel Noord”[ii]. Hierdoor is het voor bewoners niet inzichtelijk waar het stadsdeel bomen wil gaan kappen. De fractie heeft tevens van bewoners begrepen dat zij onduidelijke toezeggingen hebben gekregen vanuit het stadsdeel over het al dan niet kappen van bepaalde bomen.

Ook ten aanzien van het groenbeheer in het park heeft de fractie vervelende signalen van bewoners gekregen. De kades bij het Noorderpark zouden onlangs zijn geklepeld, een manier van groenbeheer die destructief is voor de biodiversiteit. Hierbij zouden ook plastic paaltjes zijn versnipperd die aanwezige leidingen aangaven.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Klopt het dat er plannen zijn om de afrit van de Nieuwe Leeuwarderweg om te leggen voor betere toegang van zwaar verkeer tot het park? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze grote en dure ingreep enkel om meer festivals mogelijk te maken? Zo nee, waarom wordt de wegsituatie dan veranderd?
 2. Is er overwogen om de aanvoer van festivalbenodigdheden via het water te doen zodat er geen vrachtwagenlus door het park heen hoeft? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen? Zo nee, kan het college deze optie bekijken?
 3. Is het college voornemens om de huidige fietspaden in het Volewijksepark West (waar de lus voor vrachtwagens moet komen) te verbreden?
 4. Kan het college garanderen dat de drie Populieren en de Vleugelnootboom op het voetbalveld aan de kade van het voormalig Volewijksepark West aan de oever blijven staan? Zo nee, waarom zouden deze gekapt moeten worden?
 5. In hoeverre heeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om af te wijken van de plannen van West 8, voor zover dat nog niet is uitgevoerd?
 6. Klopt het dat de kades van het Noorderpark zijn geklepeld? Zo ja: waarom is er gekozen voor deze aanpak en hoe past dit binnen het ecologische beheer?
 7. Klopt het dat er plastic paaltjes zijn versnipperd tijdens het klepelen? Zo ja, wat zijn hiervan de consequenties en hoe gaat dit in de toekomst voorkomen worden?
 8. Hoe beoordeelt het college de kapaanvraag voor 439 bomen in stadsdeel Noord?
  a) kan het college het in maart 2018 door stadsdeel Noord vastgestelde Definitieve Ontwerp voor het evenemententerrein toesturen bij de beantwoording van de vragen?
  b) in welk stadium van het vergunningstraject omtrent de kapaanvraag voor 439 bomen wordt het voor bewoners inzichtelijk om welke bomen het gaat?
 9. a) op welke manier zullen de mogelijk te kappen bomen kenbaar gemaakt worden? Zal dit zowel digitaal als fysiek op locatie per boom worden aangegeven? Graag een toelichting.
  b) is het ontwerp na vaststelling nog op onderdelen gewijzigd? Zo ja: hoe en waarom?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/561678

[ii] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-noord/2020/week-14/aanvragen/vergunningen-bouw/aanvraag-a/

Indiendatum: 8 apr. 2020
Antwoorddatum: 24 apr. 2020

1. Klopt het dat er plannen zijn om de afrit van de Nieuwe Leeuwarderweg om te leggen voor betere toegang van zwaar verkeer tot het park? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze grote en dure ingreep enkel om meer festivals mogelijk te maken? Zo nee, waarom wordt de wegsituatie dan veranderd?

Antwoord: Nee, die plannen zijn er niet. De oprit van de dubbele rotonde (de botonde) naar de Nieuwe Leeuwarderweg wordt op verzoek van bewoners verlegd richting de Nieuwe Leeuwarderweg. Op deze manier kan het fietspad voor de geluidsschermen worden aangelegd, in plaats van erachter.

2. Is er overwogen om de aanvoer van festivalbenodigdheden via het water te doen zodat er geen vrachtwagenlus door het park heen hoeft? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen? Zo nee, kan het college deze optie bekijken?
Antwoord: De aanvoer van festivalbenodigdheden over het water is niet overwogen. Het toekomstige verkeer voor aanvoer van festivalbenodigdheden maakt grotendeels gebruik van routes die ook voor het andere noodzakelijke verkeer zoals nood- en hulpdiensten en bezoekers worden aangelegd. Daarbij gaat het vooral om vervanging van slecht onderhouden asfaltpaden. Voor de op- en afbouw van tijdelijke activiteiten wordt een half verharde strook aangelegd voor de Noordelijke brug. Deze onderdelen in het ontwerp worden ook aangelegd als de aanvoer van festivalbenodigdheden over water plaatsvindt. Vervoer over water wordt daarom
op dit moment niet verder onderzocht.

Schoon en efficiënt vervoer door het park is een aandachtspunt bij de vergunningverlening. Organisatoren van evenementen (vanaf 2.000 bezoekers) dienen bij hun vergunningaanvraag een duurzaamheidsplan en een mobiliteitsplan in. Daarin nemen zij op hoe het transport wordt georganiseerd en welke maatregelen worden genomen om de efficiëntie van het transport te vergroten en de emissie te verlagen.

3. Is het college voornemens om de huidige fietspaden in het Volewijkspark West (waar de lus voor vrachtwagens moet komen) te verbreden?
Antwoord: Nee, de fietspaden worden niet verbreed.

4. Kan het college garanderen dat de drie Populieren en de Vleugelnootboom op het voetbalveld aan de kade van het voormalig Volewijkspark West aan de oever blijven staan? Zo nee, waarom zouden deze gekapt moeten worden?

Antwoord: De vleugelnootboom op het voetbalveld blijft staan. Voor de drie Canadese populieren is in april 2018 een kapvergunning verleend, omdat ze takbreukgevoelig zijn. Dit zorgt in de toekomst voor een onveilige situatie tijdens evenementen of andere activiteiten op het terrein. Ter vervanging van de bomen worden iepen geplant op de strook langs het Noordhollandsch Kanaal.

5. In hoeverre heeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om af te wijken van de plannen van West 8, voor zover dat nog niet is uitgevoerd?

Antwoord:
De gemeente Amsterdam heeft altijd de mogelijkheid om in overleg met West 8 het ontwerp van het park aan te passen. Voor het ontwerp van de herinrichting van het Noorderpark heeft stadsdeel Noord in 2003 een Europese prijsvraag uitgeschreven. Deze is gewonnen door West 8 Urban Design & Landscape Architecture, die het auteursrecht heeft op het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is
in 2005 vastgesteld door de stadsdeelraad. Sindsdien wordt het voorlopig ontwerp in samenwerking met de gemeente per parkdeel uitgewerkt in een definitief ontwerp en uitgevoerd. Daarbij wordt ook de omgeving geconsulteerd.

6. Klopt het dat de kades van het Noorderpark zijn geklepeld? Zo ja: waarom is er gekozen voor deze aanpak en hoe past dit binnen het ecologische beheer?
Antwoord: Een deel van de oostelijke taluds langs het Noordhollandsch Kanaal in het Noorderpark wordt geklepeld. Dit gebeurt gefaseerd, zodat ecologische verbindingszones zoveel mogelijk behouden blijven. Voor deze aanpak is gekozen vanuit een vroegere bezuinigingsopgave. Omdat klepelen niet goed past binnen het ecologisch beheer, wordt op dit moment voor heel stadsdeel Noord
voor de ecologische zones in kaart gebracht waar het klepelen kan worden omgezet naar maaien en afvoeren. De kades in het Noorderpark worden hierin meegenomen. In het beheerplan van het middengebied na aanleg van het evenemententerrein wordt klepelen niet meer opgenomen.

7. Klopt het dat er plastic paaltjes zijn versnipperd tijdens het klepelen? Zo ja, wat zijn hiervan de consequenties en hoe gaat dit in de toekomst voorkomen worden?
Antwoord: Over de versnippering van plastic paaltjes is bij het college niets bekend. Dit wordt bij de aannemer nog eens extra onder de aandacht gebracht.

8. a. Hoe beoordeelt het college de kapaanvraag voor 439 bomen in stadsdeel Noord?

Antwoord: Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van bomen wordt beoordeeld door een boomdeskundige van de gemeente Amsterdam. De boomdeskundige heeft gebiedskennis en adviseert de afdeling Vergunningen van stadsdeel Noord. De boomdeskundige kijkt daarbij of er gronden zijn waarop de vergunning kan worden geweigerd. De weigeringsgronden staan vermeld in de Bomenverordening. Vervolgens wordt er een advies uitgebracht over de herplant en compensatie. Het advies is onderdeel van de omgevingsvergunning voor kap. Amsterdam hecht aan het behoud van (gezonde) bomen. Er wordt alleen gekozen voor kap als dat niet anders kan, bijvoorbeeld als een boom dood of ernstig ziek is en snoeien niet voldoende is om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Als een boom niet behouden kan worden, dan wordt een herplantplicht opgelegd.

b. In welk stadium van het vergunningstraject omtrent de kapaanvraag voor 439 bomen wordt het voor bewoners inzichtelijk om welke bomen het gaat?

Antwoord: Op dit moment is het al inzichtelijk voor welke bomen een kapaanvraag is ingediend. Deze informatie is in te zien via
https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen. Op deze site is de locatie inzichtelijk gemaakt en kan informatie worden geraadpleegd over de boom zoals welke boomsoort, plantjaar, hoogteklasse en stamdiameter.

c. Op welke manier zullen de mogelijk te kappen bomen kenbaar gemaakt worden? Zal dit zowel digitaal als fysiek op locatie per boom worden aangegeven? Graag een toelichting.
Antwoord: De te kappen bomen worden digitaal kenbaar gemaakt. De te kappen bomen zijn te vinden op website: https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen. Fysiek op locatie worden de te kappen bomen niet aangemerkt. Een uitzondering hierop zijn bomen die voor de aannemer lastig te traceren zijn. In enkele gevallen worden belanghebbende vooraf geïnformeerd over de kap van een specifieke boom of bomen.

9. a. Kan het college het in maart 2018 door stadsdeel Noord vastgestelde Definitieve Ontwerp voor het evenemententerrein toesturen bij de beantwoording van de vragen?

Antwoord: Ja, het definitief ontwerp is bijgevoegd.

b. Is het ontwerp na vaststelling nog op onderdelen gewijzigd? Zo ja, hoe en waarom?

Antwoord: Het ontwerp is na vaststelling niet gewijzigd. Op dit moment wordt de uitvoering voorbereid, daar komt een aantal aanpassingen uit voort. Zo blijkt het onder andere niet goed mogelijk om gras onder de bosplantsoenen aan te leggen, omdat dit negatieve gevolgen heeft voor het bodemleven en de bomen. Ook conflicteren sommige geplande bomen met kabels en leidingen en wordt nog onderzocht of de geplande rij bomen langs het bosplantsoen langs het kanaal mogelijk is. Dit belemmert waarschijnlijk de groei van de al bestaande bomen. Verder worden er minder bomen gekapt en gedund dan in het definitief ontwerp staat beschreven. Conform het ontwerp worden voor de te kappen bomen nieuwe bomen geplant op het terrein.

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng Regioaanpak 2020-2025 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bouwen in strijd met de regelgeving Van Bossepad

Lees verder

    Word actief Doneer