Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake de uitdunning van het Noor­derpark


Schriftelijke vervolgvragen van het lid A.L. Bakker inzake de uitdunning van het Noorderpark

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op 16 maart 2020 werden schriftelijke vragen inzake de uitdunning van het Noorderpark beantwoord door het college van B&W[i]. Inmiddels heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam kennisgenomen van de ingrijpende plannen voor de aanleg van een evenemententerrein in dit mooie park in Amsterdam Noord. Deze plannen roepen enkele vragen op.

Daarnaast werd er op 1 april jl. een vergunningsaanvraag gedaan voor de kap van 439 bomen “op verspreide locaties in de openbare ruimte in stadsdeel Noord”[ii]. Hierdoor is het voor bewoners niet inzichtelijk waar het stadsdeel bomen wil gaan kappen. De fractie heeft tevens van bewoners begrepen dat zij onduidelijke toezeggingen hebben gekregen vanuit het stadsdeel over het al dan niet kappen van bepaalde bomen.

Ook ten aanzien van het groenbeheer in het park heeft de fractie vervelende signalen van bewoners gekregen. De kades bij het Noorderpark zouden onlangs zijn geklepeld, een manier van groenbeheer die destructief is voor de biodiversiteit. Hierbij zouden ook plastic paaltjes zijn versnipperd die aanwezige leidingen aangaven.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Klopt het dat er plannen zijn om de afrit van de Nieuwe Leeuwarderweg om te leggen voor betere toegang van zwaar verkeer tot het park? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze grote en dure ingreep enkel om meer festivals mogelijk te maken? Zo nee, waarom wordt de wegsituatie dan veranderd?
 2. Is er overwogen om de aanvoer van festivalbenodigdheden via het water te doen zodat er geen vrachtwagenlus door het park heen hoeft? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen? Zo nee, kan het college deze optie bekijken?
 3. Is het college voornemens om de huidige fietspaden in het Volewijksepark West (waar de lus voor vrachtwagens moet komen) te verbreden?
 4. Kan het college garanderen dat de drie Populieren en de Vleugelnootboom op het voetbalveld aan de kade van het voormalig Volewijksepark West aan de oever blijven staan? Zo nee, waarom zouden deze gekapt moeten worden?
 5. In hoeverre heeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om af te wijken van de plannen van West 8, voor zover dat nog niet is uitgevoerd?
 6. Klopt het dat de kades van het Noorderpark zijn geklepeld? Zo ja: waarom is er gekozen voor deze aanpak en hoe past dit binnen het ecologische beheer?
 7. Klopt het dat er plastic paaltjes zijn versnipperd tijdens het klepelen? Zo ja, wat zijn hiervan de consequenties en hoe gaat dit in de toekomst voorkomen worden?
 8. Hoe beoordeelt het college de kapaanvraag voor 439 bomen in stadsdeel Noord?
  a) kan het college het in maart 2018 door stadsdeel Noord vastgestelde Definitieve Ontwerp voor het evenemententerrein toesturen bij de beantwoording van de vragen?
  b) in welk stadium van het vergunningstraject omtrent de kapaanvraag voor 439 bomen wordt het voor bewoners inzichtelijk om welke bomen het gaat?
 9. a) op welke manier zullen de mogelijk te kappen bomen kenbaar gemaakt worden? Zal dit zowel digitaal als fysiek op locatie per boom worden aangegeven? Graag een toelichting.
  b) is het ontwerp na vaststelling nog op onderdelen gewijzigd? Zo ja: hoe en waarom?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/561678

[ii] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-noord/2020/week-14/aanvragen/vergunningen-bouw/aanvraag-a/