Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake de betrok­kenheid van de Amster­damse Haven bij soja­routes in de Amazone


Indiendatum: jun. 2018

Schriftelijke vervolgvragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de betrokkenheid van de Amsterdamse Haven bij sojaroutes in de Amazone

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Op 25 april jl. stelde de Partij voor de Dieren vragen over de betrokkenheid van de Amsterdamse Haven bij zogenaamde sojaroutes in de Amazone. Op 29 mei jl. ontving de Partij voor de Dieren de beantwoording[1], waarin het college stelt dat die betrokkenheid er niet is: “In tegenstelling tot hetgeen in het artikel van de Groene Amsterdammer staat is noch het Havenbedrijf Amsterdam noch haar dochter Port of Amsterdam International betrokken bij het genoemde advies voor de Braziliaanse binnenvaart” en “Het Havenbedrijf is niet betrokken bij de advisering of realisatie van het ‘Corredor Norte’. Zie het antwoord op vraag 1.” Het Havenbedrijf zou volgens de beantwoording alleen zijdelings betrokken zijn bij het aanleggen van een haven in een zuidelijke staat buiten de Amazone.

Uit diverse door de fractie geraadpleegde Braziliaanse bronnen lijkt er wel betrokkenheid te zijn. Zoals het artikel “Projeto da hidrovia do Rio Tocantins começa a virar realidade depois de parceira com Porto de Amsterdã”, dat vrij vertaald “Het watertraject van de Tocantins-rivier begint na de samenwerking met de Haven van Amsterdam werkelijkheid te worden” betekent. In dit artikel is onder meer te lezen dat de gouverneur van Tocantins op bezoek was in Amsterdam om met leidinggevenden van de Amsterdamse Haven in gesprek te gaan over het aanleggen van de waterweg. Het partnerschap tussen de Amsterdamse Haven en de deelstaat zou zijn begonnen in november 2017[2], waarna Havendirecteur Gert-Jan Nieuwenhuizen volgens het artikel aangaf enthousiast te zijn over de samenwerking met Tocantins. Het doel van het partnerschap zou zijn om gebruik te kunnen maken van de ervaring die de Amsterdamse Haven heeft en technische en operationele ondersteuning bij het project. In de tweede fase van het project wordt ondersteuning van de Amsterdamse haven verwacht bij het aanleggen van sluizen in de rivier Tocantins. De directeur van het Havenbedrijf zou gemeld hebben dat een technisch team na de eerste ontmoeting een onderzoek is begonnen naar de toestand van Tocantins, om te kijken of een samenwerking mogelijk was. Zijn oordeel was positief, omdat het een complex maar levensvatbaar project zou zijn om de goederenstroom (naar Nederland) te verbeteren.[3] Hierop is besloten een intentieverklaring te ondertekenen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe verhouden de antwoorden van het college dat het Havenbedrijf niet betrokken is bij de Corredor Norte zich tot de ontmoetingen tussen het Havenbedrijf en de gouverneur van Tocantins?
  2. Waarom is er in de beantwoording op de vorige set vragen in het geheel niet ingegaan op de vermeende ontmoetingen met de gouverneur van deelstaat Tocantins en leidinggevenden van Havenbedrijf Amsterdam, en de in het artikel genoemde intentieverklaring, terwijl wel een ander project in het zuiden van Brazilië werd aangehaald?
  3. Kan het college verder toelichten waar de beweringen en quotes van de Havendirecteur in de Braziliaanse artikelen op gebaseerd zijn?
  4. Klopt het dat er een intentieverklaring is ondertekend en kan het college die bijvoegen?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/449283

[2] Portal Tocantins, 17 november 2018: Visita ao Porto de Amsterdã fecha agenda do governador na Europa. https://portal.to.gov.br/noticia/2017/11/17/visita-ao-porto-de-amsterda-fecha-agenda-do-governador-na-europa/

[3] Conexao Tocantins, 12 januari 2018: Projeto da hidrovia do Rio Tocantins começa a virar realidade depois de parceira com Porto de Amsterdã. Geraadpleegd op 19 juni 2018, m.b.v. Google Translate. https://conexaoto.com.br/2018/01/12/projeto-da-hidrovia-do-rio-tocantins-comeca-a-virar-realidade-depois-de-parceira-com-porto-de-amsterda

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 14 sep. 2018

1. Hoe verhouden de antwoorden van het college dat het Havenbedrijf niet

betrokken is bij de Corredor Norte zich tot de ontmoetingen tussen

het Havenbedrijf en de gouverneur van Tocantins?


Antwoord:

Dit is niet gemeld omdat het ging over verkenning van mogelijke samenwerking

tussen Port of Amsterdam International (PoAI, dochteronderneming Havenbedrijf

Amsterdam) en de gouverneur van de deelstaat Tocantins. Het gaat uitdrukkelijk

niet over een opdracht voor het adviseren of inzetten van expertise in een

concreet project. Hierbij is een intentieverklaring getekend waarin partijen

de intentie uitspreken een mogelijke samenwerking te willen onderzoeken

(deze intentieverklaring is in te zien bij de griffie omdat die niet openbaar gemaakt

kan worden zonder toestemming van de Braziliaanse zijde).Tot op heden is

verder geen follow up gegeven aan de intentieverklaring, noch van de zijde van

PoAI noch van de zijde van de deelstaat Tocantins en zijn er geen verdere

stappen uit voortgekomen.

2. Waarom is er in de beantwoording op de vorige set vragen in het geheel niet ingegaan op de vermeende ontmoetingen met de gouverneur van deelstaat Tocantins en leidinggevenden van het Havenbedrijf Amsterdam, en de in het artikel genoemde intentieverklaring, terwijl wel een ander project in het zuiden van Brazilië werd aangehaald?


Antwoord:

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen is het project in het zuiden van

Brazilië genoemd omdat het ‘Memorandum of Understanding’ in dit geval over

een concreet project gaat en met een duidelijke vraag over advisering. Terwijl het

in het geval van Tocantins gaat over een globale intentieverklaring waarbij niet

gespecificeerd is om welke projecten het precies zou gaan. Waarbij ook, zoals

onder vraag 1 is vermeld, tot op heden geen vervolg aan is gegeven, noch van de

zijde van PoAI noch van de zijde van de deelstaat Tocantins.

3. Kan het college verder toelichten waar de beweringen en quotes van

de directeur van Haven in de Braziliaanse artikelen op gebaseerd zijn?


Antwoord:

PoAI heeft de citaten en het artikel voorafgaand aan publicatie niet gezien.

Ook was PoAI niet op de hoogte dat de delegatie met de media hierover contact

had. De bij de griffie ter inzage liggende intentieverklaring geeft de inzet weer van

PoAI. Elke afwijking ervan in de media is voor rekening van de geïnterviewde.

4. Klopt het dat er een intentieverklaring is ondertekend en kan het college die

bijvoegen?


Antwoord:

Er is een intentieverklaring. Gezien de eerder genoemde vertrouwelijkheid van dit

stuk ligt hij ter inzage bij de griffie.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de verspreiding van plastic in de openbare ruimte

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties

Lees verder

    Word actief Doneer