Schrif­te­lijke vragen inzake de kaalslag aan de Popu­lie­renweg in de Ecolo­gische Structuur in Oost


Indiendatum: apr. 2019

Na werkzaamheden aan de groenstrook langs het spoor op de Populierenweg is er weinig meer over van de eerst zo rijke begroeiing. De Partij voor de Dieren vindt het zorgwekkend dat er op deze manier, onaangekondigd en zonder uitleg, een kaalslag is aangericht. Temeer omdat deze groenstrook onderdeel uitmaakt van de Ecologische Structuur van Amsterdam. Deze structuur verbindt parken, natuurzones en de provinciale ecologische verbinding (Natuur Netwerk Nederland) en dient zo natuurvriendelijk mogelijk te zijn, gericht op verscheidenheid aan vegetatie en het bieden van voldoende dekking. [i]

Volgens bewoners was het spoortalud eerst een plek met struweel en bloemrijke ruigte waar veel vogels en egels te zien waren, maar daar is nu totaal geen sprake meer van [ii]. Alle struiken zijn verwijderd en meerdere bomen zijn flink gesnoeid en afgetopt waardoor minstens één boom is afgestorven. Volgens bewoners zijn de bomen meer dan 20% geveld en is dit niet de eerste keer geweest. In november vorig jaar zouden ook twee bomen zijn ontkroond, waarbij er een het niet heeft overleefd. Daarnaast melden omwonenden dat het beheer van brandnetels niet verantwoord wordt gedaan. Er zou rigoureus geklepeld worden, waardoor rupsen en poppen worden meegemaaid en vlinderpopulaties afnemen. Gevolg is ook dat de strook nu vooral gedomineerd wordt door brandnetels. Tot slot maken bewoners zich zorgen over de aanwezigheid van lokdozen met gif voor ratten langs het spoor.

Uit navraag zou blijken dat de werkzaamheden zijn verricht om overlast van mensen in de struiken tegen te gaan. Hiervoor zou het stadsdeel opdracht hebben gegeven aan Pantar.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de verrichte werkzaamheden aan het spoortalud op de Populierenweg in Oost?

2. Waarom is bijna al het groen vernietigd en waarom is hierover niet gecommuniceerd naar de bewoners?

3. Klopt het dat de begroeiing verwijderd is omdat er zich in de struiken overlast veroorzakende mensen ophielden? Zo ja:

- is het college op meer plekken in de stad van plan om groen te verwijderen omdat er overlast door mensen wordt veroorzaakt?

- is het college het met de indiener eens dat in zulke gevallen de overlast moet worden aangepakt en niet als oplossing al het groen verwijderd moet worden?

4. Klopt het dat er bomen flink zijn gesnoeid en afgetopt? Klopt het dat er bomen meer dan 20% zijn gesnoeid en afgetopt, waarvoor volgens de Bomenverordening een vergunning nodig is? Klopt het dat er hierdoor een boom is afgestorven?

5. Indien sprake is van overtreden van de Bomenverordening, wat gaat het college hierop voor acties uitvoeren?

a. Is het college het in dat geval met indiener eens dat er een boete moet volgen voor de verantwoordelijke partij?

b. Gaat het college ervoor zorgen dat de illegaal gevelde en daardoor afgestorven houtopstanden worden herplant?

6. Is het college bereid om dit spoortalud in de Ecologische Structuur opnieuw rijkelijk te beplanten zodat het weer een mooie groene plek wordt voor vogels, bijen, vlinders en egels?

7. Door wie en hoe is de opdracht tot werkzaamheden aan dit spoortalud in de Ecologische Structuur geformuleerd en is deze juist uitgevoerd?

8. Welke rol heeft ProRail bij het beheer van dit spoortalud?

9. Is er een beheerplan voor deze plek in de Ecologische Structuur? Zo ja, hoe past de verrichte kaalslag in dit beheerplan? Zo nee, waarom niet?

10. Wat is specifiek het beleid voor beheer van brandnetels? Is dit beheer juist uitgevoerd aan de Populierenweg?

11. Wat is het beleid rondom de plaatsing van lokdozen met gif voor ratten? Hoe passen deze gifdozen bij het natuurvriendelijk beheren van de Ecologische Structuur?

12. Worden gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Structuur en passages in Amsterdam allemaal ecologisch beheerd?

13. Op welke manier houdt het college toezicht op het ecologisch beheer in de stad?

14. Worden voor ecologisch beheer speciale eisen gesteld aan aannemers die werkzaamheden verrichten in de Ecologische Structuur?

15. Wordt er gewerkt met aannemers die kunnen bewijzen dat zij verantwoord ecologisch beheer uitvoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een ecologisch beheer certificaat? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet en is het college bereid hier alsnog vorm aan te geven?

[i] Ecologische Visie: Ecologie, biodiversiteit en groene verbindingen in Amsterdam. Juli 2012. Uitwerking van de structuurvisie Amsterdam 2040.

[ii] Foto’s

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 21 mei 2020

1. Is het college bekend met de verrichte werkzaamheden aan het spoortalud op de Populierenweg in Oost?

Antwoord:

Ja, het college is inmiddels bekend met de verrichte werkzaamheden aan het spoortalud Populierenweg in Oost.

2. Waarom is bijna al het groen vernietigd en waarom is hierover niet gecommuniceerd naar de bewoners?


Antwoord:

Het groen is niet vernietigd, het betrof noodzakelijk regulier dagelijks onderhoud snoei waarover in de regel niet wordt gecommuniceerd. Later heeft er alsnog communicatie plaatsgevonden.

3. Klopt het dat de begroeiing verwijderd is omdat er zich in de struiken overlast veroorzakende mensen ophielden?

Antwoord:

Nee, het betrof regulier dagelijks onderhoud snoei.

Zo ja:

- is het college op meer plekken in de stad van plan om groen te verwijderen omdat er overlast door mensen wordt veroorzaakt?

n.v.t.

- is het college het met de indiener eens dat in zulke gevallen de overlast moet worden aangepakt en niet als oplossing al het groen verwijderd moet worden?

n.v.t.

4. Klopt het dat er bomen flink zijn gesnoeid en afgetopt? Klopt het dat er bomen meer dan 20% zijn gesnoeid en afgetopt, waarvoor volgens de bomenverordening een vergunning nodig is? Klopt het dat er hierdoor een boom is afgestorven?

Antwoord:

Snoei is uitgevoerd binnen de kaders van de bomenverordening. Er is als gevolg van de snoei geen boom gestorven.

5. Indien sprake is van overtreden van de bomenverordening, wat gaat het college hierop voor acties uitvoeren?

Antwoord:

Werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de kaders van de bomenverordening.


- Is het college het in dat geval met indiener eens dat er een boete moet volgen voor de verantwoordelijke partij?

n.v.t.

- Gaat het college ervoor zorgen dat de illegaal gevelde en daardoor afgestorven houtopstanden worden herplant?

n.v.t.

6. Is het college bereid om dit spoortalud in de ecologische structuur opnieuw rijkelijk te beplanten zodat het weer een mooie groene plek wordt voor vogels, bijen, vlinders en egels?

Antwoord:

Met de uitvoering van regulier onderhoud blijft bestaande situatie behouden. Er is geen sprake van nieuwe aanplant.

7. Door wie en hoe is de opdracht tot werkzaamheden aan dit spoortalud in de ecologische structuur geformuleerd en is deze juist uitgevoerd?

Antwoord:

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft een werkvoorzieningsbedrijf de snoeiwerkzaamheden verricht aan het spoortalud Populierenweg. Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd volgens de regels van het ecobestek en de bomenverordening. Een van de stadsecologen werd ingeschakeld om aanwijzingen te geven over de juiste wijze van uitvoeren. Een tuinman met kennis van ecologie heeft de werkzaamheden begeleid.

8. Welke rol heeft ProRail bij het beheer van dit spoortalud?

Antwoord:

ProRail is eigenaar. Tot op heden voert de gemeente Amsterdam in opdracht van ProRail het onderhoud uit van het spoortalud in Oost. De beheerafspraken tussen de gemeente Amsterdam en ProRail worden geïnventariseerd.

9. Is er een beheerplan voor deze plek in de ecologische structuur? Zo ja, hoe past de verrichte kaalslag in dit beheerplan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Er is op dit moment geen beheerplan ecologische structuur op genoemde locatie. Er wordt gewerkt aan een stedelijk plan ecologisch beheer.

10. Wat is specifiek het beleid voor beheer van brandnetels? Is dit beheer juist uitgevoerd aan de Populierenweg?

Antwoord:

Beheer van brandnetels is afhankelijk van de wenselijkheid op iedere locatie. Een van de stadsecologen werd ingeschakeld om aanwijzingen te geven over de juiste wijze van uitvoeren. Een tuinman met kennis van ecologie heeft de werkzaamheden begeleid.

11. Wat is het beleid rondom de plaatsing van lokdozen met gif voor ratten? Hoe passen deze gifdozen bij het natuurvriendelijk beheren van de Ecologische Structuur?

Antwoord:

Dierplaagbeheersing wordt uitsluitend volgens vastgesteld beleid en protocol uitgevoerd door de GGD Amsterdam.

12. Worden gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Structuur en passages in Amsterdam allemaal ecologisch beheerd?

Antwoord:

Ja, tenzij er een gebied tussen ligt met een specifiek andere functie zoals een sportterrein.

13. Op welke manier houdt het college toezicht op het ecologisch beheer in de stad?

Antwoord:

Er zijn toezichthouders die controleren op uitvoering van de verschillende onderhoudsbestekken waaronder ook een bestek ecologisch beheer.

14. Worden voor ecologisch beheer speciale eisen gesteld aan aannemers die werkzaamheden verrichten in de Ecologische Structuur?


Antwoord:

Het reguliere ecologisch onderhoud wordt uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers volgens bestek, en/of onder toezicht van gemeentelijke ecobeheerders.

15. Wordt er gewerkt met aannemers die kunnen bewijzen dat zij verantwoord ecologisch beheer uitvoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een ecologisch beheer certificaat? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet en is het college bereid, hier alsnog vorm aan te geven?

Antwoord:

Genoemde voorwaarden waren een vereiste binnen de aanbesteding.