Monde­linge vragen inzake regel­geving sloop gebouwen


Indiendatum: jul. 2010

Mondelinge vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake de algemene regelgeving voor het slopen van gebouwen ten aanzien van alle diervriendelijkheid

Amsterdam, 7 juli 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Zondag 4 juli is de volgende situatie onder onze aandacht gebracht. Afgelopen maandag is na twee jaar stilstand opnieuw begonnen met de sloop van het Wibautgebouw. Vanwege de lange stilstand en de vele ontstane openingen, is het Wibautgebouw in de stilstaande jaren een veilig onderkomen geworden voor vogels. Doordat de sloopperiode tijdens en vlak na het broedseizoen wordt uitgevoerd, zijn er vele vogels bedolven onder het puin.

In de Flora en Fauna wet is de zorgplicht vastgelegd, die geldt voor alle dieren, beschermd of niet. De zorgplicht zegt dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben op de flora en fauna. Tevens staat in artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren (GWWD) dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. (Bovengenoemde situatie dient slechts als voorbeeld)

1. Is de wethouder van mening, dat bovengenoemd incident een nadelig effect heeft op de flora en fauna?
2. Is de wethouder van mening dat slopen geen redelijk doel is om het welzijn van dieren te benaderen?
3. Is de wethouder van mening, dat sloopwerkzaamheden dienen te worden uitgesteld waar vogels broeden en/of nesten?
4. Is het daarom niet verstandig om algemene regels op te stellen om zulke gebouwen diervriendelijker achter te laten, opdat er zich zo weinig mogelijk dieren kunnen vestigen?
5. Is de wethouder van mening dat in de protocollen van projectontwikkelingsbureaus en sloopbedrijven daarom vooraf zorgvuldig “omgaan met dieren in slooppanden”opgenomen dient te worden.
6. Is de wethouder van mening dat zulke sloopplekken eventueel als broedplekken gebruikt kunnen worden voor sommigen dieren om dierpopulaties aan te sterken? Voordat de sloop herstart zouden de dieren verplaatst kunnen worden naar betere omstandigheden.

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2010
Antwoorddatum: 7 jul. 2010

Wethouder van der Burg antwoordde ons dat deze praktijken allemaal verbeterd zullen worden dmv de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wet. Deze wet die definitief op 1 oktober 2010 wordt ingevoerd voegt een aantal vergunningen (zoals sloopvergunning en flora- en fauna wet ontheffing) op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu samen in één omgevingsvergunning.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake het het educatiemateriaal (onderdeel van de campagne 'Anders Voeren') in de nota dierenplagen (beleid en aanpak van overlast van dieren)

Lees verder

Vragen inzake knaagdierenopvang

Lees verder

    Word actief Doneer