Vragen inzake het het educa­tie­ma­te­riaal (onderdeel van de campagne 'Anders Voeren') in de nota dieren­plagen (beleid en aanpak van overlast van dieren)


Indiendatum: mei 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Johnas van Lammeren (PvdD) inzake het educatie materiaal (onderdeel van de campagne ‘Anders Voeren’) in de nota dierenplagen (beleid en aanpak van overlast van dieren in de openbare ruimte in Amsterdam)

Amsterdam, 26 mei 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.
De nota “Beleid en aanpak van overlast van dieren in de openbare ruimte in Amsterdam dierenplagen” is, na herziening, ontwikkeld om op een diervriendelijke manier met de overlast in de stad om te gaan. Daarnaast is er educatiemateriaal ontwikkeld om verbeterde voorlichting te geven. Het educatiemateriaal (onderdeel van de campagne ‘Anders Voeren’) is in samenwerking tussen stadsdelen, Natuur- en Milieu Educatie NME) en GGD Amsterdam ontwikkeld. De GGD heeft een regierol in het opstellen en aanpassen van beleidsstukken maar de stadsdelen stellen het beleid vast.

Naar aanleiding van schriftelijk contact tussen Sandra van de Werd namens Dierennoodhulp Comité, Pauline de Jong namens de Stichting Faunabescherming, Marleen Drijgers namens de Landelijk Werkgroep Duivenoverlast, Betty de Jong namens de Werkgroep Park en Fauna, Bep de Boer namens de Stichting Rechten voor al wat leeft (Hierna te noemen; Dierennoodhulp Comité) met wethouder Marijke Vos over het educatiemateriaal heeft de Partij voor de Dieren vragen.

Het Dierennoodhulp Comité heeft veel kritiek op de inhoud van het educatiemateriaal voor scholen over dieren die overlast kunnen veroorzaken. Het vindt dat er een zeer eenzijdig en vertekend beeld wordt gegeven. In het educatie materiaal worden alleen de vooroordelen over ratten bevestigd, bijvoorbeeld dat zij bij vee varkenspest en pseudovogelpest kunnen overbrengen. Daarnaast worden duiven negatief afgeschilderd als dieren die net als ratten ziektekiemen en parasieten met zich mee dragen. En mollen zouden de grond kapot maken. Volgens het Dierennoodhulp Comité, heeft zulke informatie geen educatieve waarde en verlaagt het begrip en de tolerantie ten opzichte van dieren die rondom ons leven. Het Dierencomité heeft daarom een brief gestuurd aan Marijke Vos om dit aan de kaak te stellen (16 december 2010).

In antwoord op deze brief stelt Marijke Vos (2 februari 2010) vast dat “het educatiemateriaal al in eerder stadium vastgesteld is door de stuurgroep dan dat de opmerkingen over het beleidsplan zijn verwerkt in een tweede concept”. Zo stelt ze “een concept wat nog moet worden voorgelegd aan de stadsdelen en haar weg moet vinden binnen elk stadsdeel”

Het Dierennoodhulp Comité stelt dat de veranderingen al wel in de nota zijn doorgevoerd, maar nog niet in het educatiemateriaal op de website. Ook meent ze dat met enkele inhoudelijke aanvullingen en wijzigingen het educatie materiaal snel verbeterd kan worden. Deze veranderingen zijn nog niet doorgevoerd, vanwege het gebrek aan geld. Echter het Dierennnoodhulp Comité heeft aangeboden de teksten hiervoor aan te leveren. Het veranderen hoeft daarnaast zeker niet veel geld te kosten aangezien het niet om drukwerk gaat. Het educatiemateriaal is voor het onderwijs nu op twee websites te downloaden.

1. Niet alle stadsdelen hebben de nota dierenplagen overgenomen. Op het moment heerst er een willekeurig beleid dat lang niet altijd diervriendelijk is. De Partij voor de Dieren wil weten of de nota dierenplagen als een verplichting gesteld kan worden.

2. Indien de nota niet als verplichting kan worden gesteld, is de verantwoordelijke wethouder dan van plan om binnen afzienbare tijd in overleg te treden met de stadsdelen, met als doel de nota over te nemen, opdat Amsterdam een eenduidig beleid heeft?

3. De partij voor de dieren vraagt zich af, of de verantwoordelijke wethouder erop toe zal zien dat het educatiemateriaal nog voor het zomerreces zal worden aangepast zodat deze in overeenstemming is met het beleidsplan, al dan niet met hulp van het Dierennnoodhulp Comité.

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: mei 2010
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Niet alle stadsdelen hebben de nota dierenplagen overgenomen. Op het moment heerst er een willekeurig beleid dat lang niet altijd diervriendelijk is. De Partij voor de
Dieren wil weten of de nota dierenplagen als een verplichting gesteld kan worden.

Er zal contact opgenomen worden met de stadsdelen

2. Indien de nota niet als verplichting kan worden gesteld, is de verantwoordelijke wethouder dan van plan om binnen afzienbare tijd in overleg te treden met de stadsdelen, met als doel de nota over te nemen, opdat Amsterdam een eenduidig beleid heeft?

Zie antwoord 1.

3. De partij voor de dieren vraagt zich af, of de verantwoordelijke wethouder erop toe zal zien dat het educatiemateriaal nog voor het zomerreces zal worden aangepast zodat deze in overeenstemming is met het beleidsplan, al dan niet met hulp van het Dierennnoodhulp Comité.

Er is op het moment nog geen geld. En zal onderzocht worden naar de kosten voor de print bij de volgende ronde, ook zal er contact gezocht worden voor het online gedeelte.