Schrif­te­lijke vragen inzake evene­menten- en omge­vings­ver­gunning Nomads 2019


Indiendatum: jun. 2019

Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent Nomads 2019 in het Rhônepark van 29 tot en met 30 juni 2019.

De evenementenvergunning is gepubliceerd op 18 juni 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt op 29 tot en met 30 juni 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Evenementen in 2019 met meer dan 2.000 bezoekers op het drukste moment moesten uiterlijk 30 november 2018 aangekondigd worden volgens de website van de gemeente Amsterdam.[1] Is het evenement Nomads voor 30 november 2018 aangekondigd? Zo ja, op welke datum?
 2. De aanvraag voor de evenementenvergunning is ontvangen op 19 maart 2019. Een evenementenvergunning voor meer dan 2000 bezoekers moet uiterlijk 16 weken voor de start van opbouw van het evenement aangevraagd worden volgens de website van de gemeente Amsterdam[2]. Nomads wordt opgebouwd vanaf 24 juni 2019.
  1. Is de aanvraagtermijn volgens het college overschreden?
  2. Zo ja, waarom is de aanvraag in behandeling genomen?
  3. Zo nee, waarom niet?
 3. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 18 juni 2019[3]. De bezwaarperiode is zes weken.
  1. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?
  2. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
  3. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
  4. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 4. De locatie voor het evenement heeft de bestemming Groen. Om deze reden is er een omgevingsvergunning nodig. Op het moment van vergunningverlening was er nog geen beslissing genomen over deze aanvraag voor een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is ten tijde van het schrijven van deze schriftelijke vragen (27 juni 2019) – twee dagen voor het evenement - nog niet verleend.
  1. Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning gepubliceerd? Zo ja, op welke datum en wat is de url van de bekendmaking? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom is de omgevingsvergunning nog niet verleend?
  3. Waarom is de evenementenvergunning verstrekt, terwijl er nog geen omgevingsvergunning is?
  4. Wordt het evenement al opgebouwd terwijl er nog geen omgevingsvergunning is?
  5. Gebeurt het vaker dat omgevingsvergunningen voor evenementen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
  6. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van omgevingsvergunningen voor evenementen?
  7. Gaat het college maatregelen nemen zodat omgevingsvergunningen voor evenementen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 5. In de evenementenvergunning zijn ook de volgende voorbehouden gemaakt:
  1. Onder het evenemententerrein liggen meerdere kabels en leidingen. Organisator dient een KLIC-melding te doen en toestemming te krijgen van de Directie Orde en Veiligheid. De evenementenvergunning is verleend onder voorbehoud van deze goedkeuring. Is deze goedkeuring verleend? Waarom wel / niet? Graag een toelichting met bronvermelding.
  2. Er moet toestemming zijn van de beheerder van het parkeerterrein Motion Building. Is deze toestemming gegeven?
 6. Er is een rapport ‘Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen en transport over de weg en het spoor. Evenementen groenstrook Rhôneweg’ van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied i.v.m. onder andere de aanwezigheid van hogedruk aardgasleidingen.
  1. Is het college bekend met dit rapport?
  2. Gaat dit rapport over de locatie Rhônepark? Zo ja, in het rapport is een veiligheidsanalyse gemaakt voor maximaal 2750 mensen. Bij het evenement Nomads komen 4999 mensen op het drukste moment. Hoe beoordeelt het college de overschrijding van de groepsgrootte in het kader van veiligheidsrisico’s? Zo nee, is er een veiligheidsanalyse gemaakt voor het Rhônepark en de groepsgrootte van 4999 mensen bij Nomads 2019?
  3. Hoe beoordeelt het college het veiligheidsrisico voor dit evenement?
 7. Zijn bewoners in de onmiddellijke omgeving volgens de voorschriften uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement geïnformeerd door middel van een bewonersbrief? Waarom wel / niet? Graag een toelichting en bronvermelding.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1]https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B999CC70D-6268-448E-B274-9FE1C2D17D81%7D#%7B64F1A811-7D02-4804-9827-A58A2BE38C42%7D

[2]https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B999CC70D-6268-448E-B274-9FE1C2D17D81%7D#%7B7D3A631D-E752-436E-8DD5-2A9760ECB029%7D

[3]https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2019/week-25/besluiten/besluit-evenement-2/

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 okt. 2019

1. Evenementen in 2019 met meer dan 2.000 bezoekers op het drukste moment moesten uiterlijk 30 november 2018 aangekondigd worden volgens de website van de gemeente Amsterdam. Is het evenement Nomads voor 30 november 2018 aangekondigd? Zo ja, op welke datum?
Antwoord: Ja, het evenement is aangekondigd op 28 november 2018.

2. De aanvraag voor de evenementenvergunning is ontvangen op 19 maart 2019. Een evenementenvergunning voor meer dan 2000 bezoekers moet uiterlijk 16 weken voor de start van opbouw van het evenement aangevraagd worden volgens de website van de gemeente Amsterdam. Nomads wordt opgebouwd vanaf 24 juni 2019.
a. Is de aanvraagtermijn volgens het college overschreden?
b. Zo ja, waarom is de aanvraag in behandeling genomen?
c. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
a. Nee
b. Zie a.
c. Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) moet een aanvraag uiterlijk 10 weken voorafgaand aan het evenement worden aangevraagd. In verband met de voorbereidingstijd van een evenement kan van deze termijn worden afgeweken. Dit is het geval bij grote en complexe evenementen die veel voorbereiding vergen. De aanvraag voor Nomads is meer dan 14 weken voorafgaand aan het evenement ingediend.

3. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 18 juni 2019. De bezwaarperiode is zes weken.
a. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?
b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:
a. Het streven is zes weken voorafgaand aan het evenement een vergunning te verlenen. Dit is niet altijd haalbaar omdat er informatie ontbreekt om de vergunning te kunnen verlenen. Daarom worden ook alle aanvragen gepubliceerd zodat belanghebbenden tijdig hun zienswijze kunnen geven. De aanvraag voor Nomads is op 20 maart gepubliceerd.
b. Het gebeurt vaker dat vergunningen korter dan 6 weken voor aanvang van het evenement worden verleend. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt in het kader van de evaluatie van het evenementenbeleid in hoeveel procent van de gevallen de vergunning korter dan 6 weken voor aanvang van het evenement wordt verleend. Dit inzicht is er op dit moment nog niet
c. Het verlenen van evenementenvergunningen en daarmee het publiceren van de besluiten gebeurt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester en is gemandateerd aan de stadsdelen.
d. In het programma “Versterking uitvoering evenementen” is er aandacht voor het naleven van de termijnen. Echter is de praktijk weerbarstig en kost het tijd om dit soort procesverbeteringen te implementeren.

4. De locatie voor het evenement heeft de bestemming Groen. Om deze reden is er een omgevingsvergunning nodig. Op het moment van vergunningverlening was er nog geen beslissing genomen over deze aanvraag voor een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is ten tijde van het schrijven van deze schriftelijke vragen (27 juni 2019) – twee dagen voor het evenement – nog niet verleend.
a. Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning gepubliceerd? Zo ja, op welke datum en wat is de url van de bekendmaking? Zo nee, waarom niet?
b. Waarom is de omgevingsvergunning nog niet verleend?
c. Waarom is de evenementenvergunning verstrekt, terwijl er nog geen omgevingsvergunning is?
d. Wordt het evenement al opgebouwd terwijl er nog geen omgevingsvergunning is?
e. Gebeurt het vaker dat omgevingsvergunningen voor evenementen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
f. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van omgevingsvergunningen voor evenementen?
g. Gaat het college maatregelen nemen zodat omgevingsvergunningen voor evenementen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
a. Ja, de aanvraag om omgevingsvergunning is gepubliceerd op 24 april 2019 (https://bekendmakingen.amsterd...

2019/week-17/aanvragen/aanvraag-9/)
b. De omgevingsvergunning is verleend op 28 juni 2019 en op dezelfde dag gepubliceerd (https://bekendmakingen.amsterd...

2019/week-27/besluiten/besluit/)

c. Het niet hebben van een omgevingsvergunning vormt is geen grond voor het weigeren van de evenementenvergunning.
d. Het opbouwen van een evenement is geregeld in de evenementenvergunning en niet in de omgevingsvergunning.
e. Omgevingsvergunningen worden gepubliceerd direct nadat deze zijn verleend. Er is een bezwaartermijn van zes weken vanaf het moment dat de omgevingsvergunning bekend is gemaakt aan de aanvrager. De omgevingsvergunning kan direct na het verlenen worden gebruikt door de aanvrager. Een eventuele bezwaarprocedure kan de uitvoering benadelen. De uitzonderingen hierop zijn omgevingsvergunningen voor verstoren van een monument, het vellen van een houtopstand of als het gaat om een uitgebreide procedure. In deze gevallen moet de bezwaartermijn worden afgewacht voor de uitvoering van de vergunning kan starten. Bij een omgevingsvergunning alleen worden gesproken van een te late publicatie als de vergunning van rechtswege is ontstaan. Met betrekking tot evenementen zijn geen gevallen bekend waarbij dit is gebeurd.
f. Het verlenen van omgevingsvergunningen en daarmee het publiceren van de besluiten gebeurt onder verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders en is gemandateerd aan de stadsdelen. g. In het programma “Versterking uitvoering evenementen” is er aandacht voor het naleven van de termijnen. Echter is de praktijk weerbarstig en kost het tijd om dit soort procesverbeteringen te implementeren.

5. In de evenementenvergunning zijn ook de volgende voorbehouden gemaakt:
a. Onder het evenemententerrein liggen meerdere kabels en leidingen. Organisator dient een KLIC-melding te doen en toestemming te krijgen van de Directie Orde en Veiligheid. De evenementenvergunning is verleend onder voorbehoud van deze goedkeuring. Is deze goedkeuring verleend? Waarom wel / niet? Graag een toelichting met bronvermelding.
b. Er moet toestemming zijn van de beheerder van het parkeerterrein Motion Building. Is deze toestemming gegeven?

Antwoord:

a. De organisator moet met een KLIC melding inzichtelijk te maken waar welke leidingen en/of kabels aanwezig zijn. Vervolgens moet van elke kabel- en leidingbeheerder, voorafgaand aan de opbouw van het evenement, toestemming moeten worden verkregen voor het plaatsen van objecten en/of het aanbrengen van objecten in de grond. De vergunning is verleend onder voorbehoud van het verkrijgen van deze toestemmingen. De toestemming wordt gegeven door de beheerders van de kabels en leidingen. De organisator heeft aangetoond van deze partijen akkoord te hebben voor de plaatsing van objecten. De directie OOV speelt geen rol in dit proces.
b. Na het verlenen van de evenementenvergunning bleek dat geen overeenkomst zou worden gesloten met de beheerder van het parkeerterrein bij het Motion Building gebouw. De organisator heeft in plaats daarvan een overeenkomst gesloten met de beheerder van het parkeerterrein bij de Amsterdome. De vergunning is hierop aangepast.

6. Er is een rapport ‘Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen en transport over de weg en het spoor. Evenementen groenstrook Rhôneweg’ van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied i.v.m. onder andere de aanwezigheid van hogedruk aardgasleidingen.
a. Is het college bekend met dit rapport? b. Gaat dit rapport over de locatie Rhônepark? Zo ja, in het rapport is een veiligheidsanalyse gemaakt voor maximaal 2750 mensen. Bij het evenement Nomads komen 4999 mensen op het drukste moment. Hoe beoordeelt het college de overschrijding van de groepsgrootte in het kader van veiligheidsrisico’s? Zo nee, is er een veiligheidsanalyse gemaakt voor het Rhônepark en de groepsgrootte van 4999 mensen bij Nomads 2019?
c. Hoe beoordeelt het college het veiligheidsrisico voor dit evenement?

Antwoord:
a. Ja, het college is bekend met dit rapport.
b. Het rapport gaat onder andere over de groenstrook aan de Rhôneweg (Rhônepark) maar is opgesteld i.v.m. een ander initiatief, namelijk ‘Kota Kultura’. Het rapport is niet van toepassing voor het evenement Nomads 2019. Kota Kultura betreft een containerdorp waar gedurende enkele jaren kleinschalige culturele, (re)creatieve en muzikale activiteiten plaatsvinden. In de containers is plaats voor kantoren, winkels, creatieve ruimtes, een centrale ontmoetingsplaats en kleinschalige horeca. De initiatiefnemer wil dit koppelen aan evenementen met maximaal 2750 bezoekers. De opstelling van het evenement Nomads is anders dan de inrichting van het initiatief Kota Kultura. In het onderzoek zijn zowel de aantallen van de grotere evenementen meegenomen alsook de kleinere aantallen die dagelijks en wekelijks aanwezig zouden zijn als Kota Kultura werd vergund. Het maximale aantal bezoekers per dag is voor Nomads weliswaar hoger (5.000 i.p.v. 2.250), maar het aantal dagen is beperkter, waardoor het risico kleiner is en de rapportage daarom geen representatief beeld geeft over het groepsrisico van Nomads. Voor Nomads hoeft vanwege de korte duur geen vergelijkbare rapportage te worden gemaakt. De risico’s van de aanwezige gasleiding worden vooral veroorzaakt door eventuele graafschade bij werkzaamheden door derden. Doordat voor, tijdens of na het evenement niet in de buurt van de leiding wordt gegraven, zijn de risico’s hierbij beperkt.
c. In het kader van de beoordeling van de evenementenaanvraag worden veiligheidsrisico’s geïnventariseerd en gedefinieerd. Vervolgens heeft de organisator in het veiligheidsplan aangegeven en aangetoond op welke wijze deze risico’s worden beheerst. De beheersmaatregelen zoals beschreven in het veiligheidsplan zijn akkoord bevonden. Daarnaast is externe veiligheidsregelgeving pas van toepassing als het gebruik en/of gebouw dat wordt toegestaan, aangemerkt kan worden als beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object in de zin van de externe veiligheidsregelgeving (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Een tweedaags evenement zoals Nomads is géén beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object in de zin van deze regelgeving. Evenemententerreinen die regelmatig gebruikt worden (meerjarig en meerdere dagen per jaar) worden vanaf 5000 bezoekers wel als kwetsbaar gezien. Voor locaties zonder locatieprofiel, die enkel incidenteel en maximaal 3 dagen per jaar gebruikt kunnen worden is dat niet het geval.
d. De veiligheidsrisico’s bij het evenement Nomads verschillen niet substantieel van de risico’s bij andere evenementen.

7. Zijn bewoners in de onmiddellijke omgeving volgens de voorschriften uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement geïnformeerd door middel van een bewonersbrief? Waarom wel / niet?

Antwoord: De bewoners in een straal van 1 km rondom het evenemententerrein hebben een bewonersbrief ontvangen. De brief is een week voorafgaand aan het evenement verspreid.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de plannen voor woningbouw in Amstel 3 en de hierin opgenomen maatschappelijke voorzieningen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake ‘van boom tot stroom’

Lees verder

    Word actief Doneer