Schrif­te­lijke vragen inzake evene­menten- en omge­vings­ver­gunning Nomads 2019


Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent Nomads 2019 in het Rhônepark van 29 tot en met 30 juni 2019.

De evenementenvergunning is gepubliceerd op 18 juni 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt op 29 tot en met 30 juni 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Evenementen in 2019 met meer dan 2.000 bezoekers op het drukste moment moesten uiterlijk 30 november 2018 aangekondigd worden volgens de website van de gemeente Amsterdam.[1] Is het evenement Nomads voor 30 november 2018 aangekondigd? Zo ja, op welke datum?
 2. De aanvraag voor de evenementenvergunning is ontvangen op 19 maart 2019. Een evenementenvergunning voor meer dan 2000 bezoekers moet uiterlijk 16 weken voor de start van opbouw van het evenement aangevraagd worden volgens de website van de gemeente Amsterdam[2]. Nomads wordt opgebouwd vanaf 24 juni 2019.
  1. Is de aanvraagtermijn volgens het college overschreden?
  2. Zo ja, waarom is de aanvraag in behandeling genomen?
  3. Zo nee, waarom niet?
 3. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 18 juni 2019[3]. De bezwaarperiode is zes weken.
  1. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?
  2. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
  3. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
  4. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 4. De locatie voor het evenement heeft de bestemming Groen. Om deze reden is er een omgevingsvergunning nodig. Op het moment van vergunningverlening was er nog geen beslissing genomen over deze aanvraag voor een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is ten tijde van het schrijven van deze schriftelijke vragen (27 juni 2019) – twee dagen voor het evenement - nog niet verleend.
  1. Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning gepubliceerd? Zo ja, op welke datum en wat is de url van de bekendmaking? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom is de omgevingsvergunning nog niet verleend?
  3. Waarom is de evenementenvergunning verstrekt, terwijl er nog geen omgevingsvergunning is?
  4. Wordt het evenement al opgebouwd terwijl er nog geen omgevingsvergunning is?
  5. Gebeurt het vaker dat omgevingsvergunningen voor evenementen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
  6. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van omgevingsvergunningen voor evenementen?
  7. Gaat het college maatregelen nemen zodat omgevingsvergunningen voor evenementen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 5. In de evenementenvergunning zijn ook de volgende voorbehouden gemaakt:
  1. Onder het evenemententerrein liggen meerdere kabels en leidingen. Organisator dient een KLIC-melding te doen en toestemming te krijgen van de Directie Orde en Veiligheid. De evenementenvergunning is verleend onder voorbehoud van deze goedkeuring. Is deze goedkeuring verleend? Waarom wel / niet? Graag een toelichting met bronvermelding.
  2. Er moet toestemming zijn van de beheerder van het parkeerterrein Motion Building. Is deze toestemming gegeven?
 6. Er is een rapport ‘Externe veiligheidsrisico's hogedruk aardgasleidingen en transport over de weg en het spoor. Evenementen groenstrook Rhôneweg’ van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied i.v.m. onder andere de aanwezigheid van hogedruk aardgasleidingen.
  1. Is het college bekend met dit rapport?
  2. Gaat dit rapport over de locatie Rhônepark? Zo ja, in het rapport is een veiligheidsanalyse gemaakt voor maximaal 2750 mensen. Bij het evenement Nomads komen 4999 mensen op het drukste moment. Hoe beoordeelt het college de overschrijding van de groepsgrootte in het kader van veiligheidsrisico’s? Zo nee, is er een veiligheidsanalyse gemaakt voor het Rhônepark en de groepsgrootte van 4999 mensen bij Nomads 2019?
  3. Hoe beoordeelt het college het veiligheidsrisico voor dit evenement?
 7. Zijn bewoners in de onmiddellijke omgeving volgens de voorschriften uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement geïnformeerd door middel van een bewonersbrief? Waarom wel / niet? Graag een toelichting en bronvermelding.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B999CC70D-6268-448E-B274-9FE1C2D17D81%7D#%7B64F1A811-7D02-4804-9827-A58A2BE38C42%7D

[2] https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B999CC70D-6268-448E-B274-9FE1C2D17D81%7D#%7B7D3A631D-E752-436E-8DD5-2A9760ECB029%7D

[3] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2019/week-25/besluiten/besluit-evenement-2/