Aanvul­lende vragen op de vervolg­vragen inzake sport­vis­serij in Amsterdam


Indiendatum: jun. 2014

Aanvullende vragen op de vervolgvragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake sportvisserij in Amsterdam

Amsterdam, 3 juni 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de meeste wateren in Amsterdam. In deze wateren wordt ook gevist.

De Visserijwet 1963 verbiedt in beginsel vissen in water (anders dan de door de verantwoordelijke minister aangewezen zeeën, kusten en visserijzones) aan anderen dan degene aan wie het recht op dat water toekomt. De wet kent een ontheffing van dit verbod, namelijk wanneer een schriftelijke toestemming is verkregen van de rechthebbende op het water.

Amsterdam heeft haar visrechten op basis van de Visserijwet verhuurd/verpacht aan de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) die middels de vispas toestemming aan individuele vissers afgeven.

De AHV houdt toezicht op de Visserijwet en overige van belang zijnde wetgeving en draagt zorg voor visplannen en visserijkundig onderzoek van de visstapel, het zogeheten visstandbeheer.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. In welke wateren op Amsterdams grondgebied wordt met toestemming (dus onder het visrecht) gevist?

a. Welke van deze wateren zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam?

b. Welke van deze wateren zijn niet in eigendom van de gemeente Amsterdam? Aan wie behoren deze wateren toe?

2. Kan het college een overzicht geven van alle pacht- of huurovereenkomsten die zijn uitgegeven door de gemeente Amsterdam (of een stadsdeel, of Waternet, of een andere autoriteit binnen de gemeente), waarbij wordt aangegeven:

a. Voor welk water het contract geldt;

b. Wie het contract heeft uitgegeven;

c. Wie volgens het contract de rechthebbende op het visrecht is;

d. In welke periode er volgens het contract gevist mag worden;

e. Wanneer het allereerste contract voor het betreffende water is ingegaan;

f. Wanneer het contract voor het laatst (stilzwijgend) is verlengd;

g. Wanneer het contract in kwestie afloopt;

h. Wat de voorwaarden zijn behorend bij het contract;

i. Wat de voorwaarden zijn voor beëindiging of ontbinding van het contract.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. In welke wateren op Amsterdams grondgebied wordt met toestemming (dus onder het visrecht) gevist?

a. Welke van deze wateren zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam?
b. Welke van deze wateren zijn niet in eigendom van de gemeente Amsterdam? Aan wie behoren deze wateren toe?

Antwoord: Voor een lijst van wateren waarop met toestemming wordt gehengeld zie www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten_van_wateren. Op www.visplanner.nl wordt op de kaarten van Amsterdam en Amsterdam Zuidoost een overzicht gegeven. De meeste wateren zijn verpacht aan de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Voorts zijn in het havengebied wateren verpacht aan beroepsvisser Piet Ruyter. Op www.rekenkamer.amsterdam.nl/wp-content/uploads/2012/07/RKEigendomskaart- feb-2012.pdf is aangegeven welke gronden onder de wateren eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. De overige gronden onder de wateren behoren vooral aan de Staat.

2. Kan het college een overzicht geven van alle pacht- of huurovereenkomsten die zijn uitgegeven door de gemeente Amsterdam (of een stadsdeel, of Waternet, of een andere autoriteit binnen de gemeente), waarbij wordt aangegeven:

a. voor welk water het contract geldt;
b. wie het contract heeft uitgegeven;
c. wie volgens het contract de rechthebbende op het visrecht is;
d. in welke periode er volgens het contract gevist mag worden;
e. wanneer het allereerste contract voor het betreffende water is ingegaan;
f. wanneer het contract voor het laatst (stilzwijgend) is verlengd;
g. wanneer het contract in kwestie afloopt;
h. wat de voorwaarden zijn behorend bij het contract;
i. wat de voorwaarden zijn voor beëindiging of ontbinding van het contract.

Antwoord: De Amsterdamse Hengelsport Vereniging heeft aangegeven dat de doorlopende visrecht overeenkomsten lopen tot 31 december 2016 in de stadsdelen Zuid en Nieuw-West, tot 31 december 2017 in de stadsdelen Centrum, West en Zuidoost, tot 31 december 2018 in Westpoort, tot 31 december 2019 in stadsdeel Oost, en tot 31 december 2020 in stadsdeel Noord. Deze overeenkomsten zijn uitgegeven door de stadsdelen en Havenbedrijf Amsterdam. Op www.visplanner.nl staan algemene voorwaarden waaronder gevist mag worden. Overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd voor een periode van zes jaren. Als voorwaarde in de overeenkomst staat onder meer dat de verhuurder zich het recht voorbehoudt te allen tijde over de wateren te beschikken voor de uitvoering van werken en de bestemming en de gedaante van de wateren te veranderen. De huurder is verplicht een goed visserijbeheer te voeren. Op de overeenkomsten is de Visserijwet 1963 van toepassing (inzake beëindiging of ontbinding van de overeenkomsten zie artikel 33).

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake verdronken katten bij bouwproject Twiske Zuid

Lees verder

Vragen inzake een verstoord meerkoetennest op de Bloemgracht

Lees verder

    Word actief Doneer