Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake bouw­plannen voor de Van Eeghen­straat


Indiendatum: 28 sep. 2021

Er zijn bouwplannen in de Van Eeghenstraat waar nu 19e-eeuwse villa’s staan. Het college schrijft in reactie op vragen over de precieze bouwplannen [i] dat er nog geen besluit is genomen over de aanvraag, in afwachting van nog ontbrekende stukken. Zo missen nog gedetailleerde tekeningen van de daken. Wel is er een volledige sloopmelding gedaan, waarmee het de eigenaar vrij staat om te beginnen met slopen.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft begrepen dat verschillende delen van het dak door gierzwaluwen worden gebruikt als broedplek. Dit is ook eerder opgenomen in de gemeentelijke vogelkaarten. [ii] Deze nestplaatsen worden bij wet beschermd en daarom wil ondergetekende graag weten hoe hiermee wordt omgegaan en of de broedplekken worden behouden middels natuurinclusief renoveren.

Gezien het vorenstaande stelt het lid A.L. Bakker, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op de schriftelijke vragen van Naoum Néhmé, Boomsma en N.T. Bakker van 8 september 2021 (nr. 285):

  1. 1. Hoe is er rondom de vergunningaanvraag en de sloopmelding op deze adressen getoetst of er nesten van beschermde gebouwbewonende soorten aanwezig zijn?
  2. Zijn de gemeentelijke vogelkaarten hierbij gebruikt? Zo nee: waarom niet?
  3. Indien van toepassing: wat waren de resultaten en kunnen deze meegestuurd worden?
  4. Indien er geen toetsing heeft plaatsgevonden: hoe beoordeelt het college dit en wat kan het college doen om de eigenaar alsnog onderzoek te laten uitvoeren?
  5. Indien er nesten van beschermde gebouwbewonende soorten aanwezig zijn: wordt hier in de renovatie rekening mee gehouden door de creatie van nieuwe nestgelegenheden? Zo nee: waarom niet, hoe beoordeelt het college dit en wat kan het college doen om het alsnog te stimuleren?
  6. Ziet het college op basis van deze casus verbeterpunten in het proces van vergunningaanvraag en -verlening en (sloop)meldingen ten aanzien van het behoud van nestgelegenheid van gebouwbewonende soorten? Zo ja: welke?

Indiener

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.raadsinforma...

[ii] https://maps.amsterdam.nl/voge...