Groen moet beter beschermd worden


9 januari 2013

Het groen in en om de stad moet veel beter worden beschermd tegen bouw. Dat heeft de Partij voor de Dieren naar voren gebracht in het initiatiefvoorstel Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur, dat vandaag werd besproken in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Het belang van goede bescherming van groen werd door de partijen D66, GroenLinks en PvdA erkend. Wel vonden de partijen het voorstel van de Partij voor de Dieren te vergaand. De Partij voor de Dieren beraadt zich over een aangepast voorstel.

In Amsterdam heeft een aanzienlijk gedeelte van het groen, waaronder parken, volkstuinen, plantsoenen, weidegebied en bos, de beschermstatus Hoofdgroenstructuur. Oorspronkelijk is de Hoofdgroenstructuur in het leven geroepen om groen te behouden voor de Amsterdammers voor recreatieve doeleinden. De Partij voor de Dieren is van mening dat stadsgroen veel meer functies heeft voor de stad, zoals het bijdragen aan gezondheid, schone lucht en verkoeling. Daarom is bescherming en groei van de Hoofdgroenstuctuur van essentieel belang.

Inmiddels telt de stad meer dan 800.000 inwoners. Omdat de urbanisatie naar verwachting blijft toenemen, zal het inwoneraantal de komende jaren stijgen. De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat het groen in en om de stad bewaard blijft en waar mogelijk ook toeneemt. Toch komt het nog steeds voor dat er in het groen wordt gebouwd. Daarom hebben wij voorgesteld om bouwen in het groen te koppelen aan een regeling die ervoor zorgt dat de Hoofdgroenstructuur groeit in oppervlak en in kwaliteit verbetert. Een initiatiefnemer die wil bouwen, zou voordat de schep de grond in gaat een stuk grond moeten aankopen dat grenst aan bestaande Hoofdgroenstructuur en dat drie keer zo groot is als het beoogde bouwkavel. Bovendien moet hij een kwaliteitsverbetering realiseren van een factor 2. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om te bouwen in de Hoofdgroenstructuur, maar áls het gebeurt levert het door de compensatieregel een grotere Hoofdgroenstructuur op.

In de huidige regeling is niets vastgelegd over compensatie. Hierdoor kon het gebeuren dat er toestemming werd gegeven voor een bouwplan in de Hoofdgroenstructuur en dat dit werd gecompenseerd door bijvoorbeeld elders in Amsterdam in een bedrijvengebied bomen te planten. De Hoofdgroenstructuur wordt op deze manier steeds kleiner.

Het college kon zich niet in het voorstel vinden. De partijen GroenLinks, D66 en PvdA beaamden het belang van een betere bescherming van de bestaande Hoofdgroenstructuur. De Partij voor de Dieren houdt daarom de optie open om een aangepast voorstel te schrijven.

[plugin news default "hoofdgroenstructuur"]

[plugin vragen null "hoofdgroenstructuur"]

[plugin moties null "hoofdgroenstructuur"]