College komt terug op vragen over duiven­vangst


30 januari 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week een correctie en aanvulling gestuurd op de antwoorden die hij eerder heeft gegeven op vragen van de Partij voor de Dieren. Het gaat om de vragen over het vangen van duiven met een schietnet op Amsterdams grondgebied, door Duke Faunabeheer.

Een van de vragen luidde: 'Moet de gemeente Amsterdam toestemming geven aan de ‘gebruiker’ van de duif (voor het vangen/doden/consumeren), mede gezien het vangen plaatsvindt op gemeentelijk grondgebied en openbare gronden?.' Hierop luidde het antwoord: 'Voor het gebruik van een schietnet is een ontheffing nodig van Dienst Regelingen, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De ontheffing geldt voor heel het grondgebied van Nederland en voor een periode van vijf jaar. Op dit moment zijn drie ontheffingen verleend, waarvan de laatste loopt tot 10 juli 2018. De gemeente Amsterdam moet toestemming geven aan de ‘gebruiker’ van het schietnet voor het vangen/doden van de duiven, aangezien uit onderzoek/rapportage moet blijken of aan een van de drie voorwaarden voor het gebruik van het schietnet in de openbare ruimte is voldaan: gevaar verkeersveiligheid; gevaar voedselveiligheid (lees: volksgezondheid); gevaar voor het betreffende dier (ondraaglijk lijden).'

Het college laat weten dat sinds 13 januari 2014 zowel binnen als buiten de gemeente een uitvoerige discussie heeft plaatsgevonden. Deze discussie en de uitkomsten tot nu toe, hebben het college doen besluiten de raad nader te informeren, met name om het eerdere antwoord op bovengenoemde vraag verder te nuanceren. Bij de aanvankelijke beantwoording is uitgegaan van de praktijk, zoals deze bekend was bij de GGD, in samenspraak met het betrokken stadsdeel. De GGD is in Amsterdam het orgaan dat de regie heeft over dierplaagbeheersing en volksgezondheid.

Inmiddels is duidelijk dat het antwoord op bovengenoemde ‘nee’ is. Dus de gemeente Amsterdam hoeft geen toestemming te verlenen aan duivenvangers. De praktijk voor de GGD is dat, als mensen bij het stadsdeel overlast melden met betrekking tot duiven, het stadsdeel aan de GGD vraagt een inventarisatie te doen op de gebieden/voorwaarden van: 1. gevaar verkeersveiligheid, 2. gevaar volksgezondheid (voedselveiligheid) en 3. gevaar voor het betreffende dier (ondraaglijk lijden).

Als er sprake is van een of meerdere van deze gevaren kan het stadsdeel overgaan tot het (laten) verwijderen van de duiven. In het protocol dierplaagbeheersing van de GGD staat dat de GGD in principe geen dieren doodt. In de praktijk komt het ook niet voor dat de GGD vogels doodt. Resultaat wordt over het algemeen bereikt met preventie. Hiermee geeft de gemeente Amsterdam uitvoering aan het gemeentelijk beleid; het in principe niet doden van dieren.

Mensen kunnen zich echter ook direct wenden tot een organisatie die beschikt over een door het Ministerie van Economische Zaken afgegeven ontheffing (voor het gebruik van schietnetten). Een dergelijke ontheffing geldt voor het hele land en in dat geval komt de gemeente niet in beeld. In een dergelijke ontheffing staat als voorwaarde dat sprake moet zijn van: 1. gevaar verkeersveiligheid; 2. gevaar volksgezondheid (voedselveiligheid); 3. gevaar voor het betreffende dier (ondraaglijk lijden). Als voldaan wordt aan (één van) deze voorwaarden is het gebruik van een schietnet toegestaan, ongeacht wat de gemeente ervan vindt.

Uit het gecorrigeerde antwoord van het college blijkt dat de gemeente op een grijs gebied is gestuit in de wet- en regelgeving. De gemeente Amsterdam neemt contact op met het Ministerie van Economische zaken om hierover van gedachten te wisselen en daarbij het gemeentelijk beleid aangaande het doden van dieren over het voetlicht te brengen.

[plugin news default "duiven"]

[plugin moties gemeente "duiven"]

[plugin vragen gemeente "duiven"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Standpunt Partij voor de Dieren niet juist weergegeven in De Echo

De Partij voor de Dieren heeft meegewerkt aan een artikel van Stadsblad De Echo in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen...

Lees verder

Uitnodiging voor gezellige en informatieve ledenmiddag, 8 februari

De werkgroep en fractie Amsterdam nodigen u van harte uit voor een gezellige en informatieve ledenmiddag op zaterdag 8 februa...

Lees verder