Zonvisie (groene daken)


12 juni 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Zonvisie (groene daken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Zonvisie;

Constaterende dat:
- Een zonnepaneel het hoogste rendement heeft bij een omgevingstemperatuur onder de 25°C;
- Groene daken ervoor zorgen dat de temperatuur op het dak in de zomer niet hoger wordt dan ~30°C, terwijl de temperatuur op een gangbaar bitumen dak in de zomer kan oplopen tot 60-80°C;
- Uit onderzoek blijkt het rendement van zonnepanelen met 6% toeneemt wanneer deze gecombineerd worden met een groen dak.
- Bovendien de biodiversiteit van het groene dak toeneemt doordat in de schaduw andere planten groeien dan op zonnige plaatsen;

Voorts overwegende dat:
- Groene daken, net als zonnepanelen, onmisbaar zijn voor een duurzame stad, vanwege hun waterbergend vermogen, bijdrage aan biodiversiteit, afvang van fijnstof en koelend effect.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Groene daken een rol te geven in alle voorlichting omtrent zonnepanelen vanuit de gemeente. In de Zonvisie de volgende cursief gedrukte alinea op te nemen in paragraaf 5.2 Ontzorgen en betere informatie over zonne-energie:

Actielijnen:
De gemeente neemt haar passieve en actieve informatievoorziening rond zon onder de loep en verbetert deze. Dit betekent concreet het uitbouwen en verbeteren van de gemeentelijke website over zonne-energie. Bovendien moet deze web­site beter bekend worden.

Daarnaast gaat Amsterdam huishoudens en be­drijven actiever informeren over de mogelijkhe­den van zonne-energie, zodat zij op natuurlijke momenten, zoals wanneer onderhoud noodza­kelijk is of als er een verbouwing plaatsvindt, over kunnen gaan tot plaatsing.

Groene daken krijgen een rol in de voorlichting over zonne-energie door de gemeente Amsterdam. Hierbij wordt het belang van groene daken voor een duurzame stad benadrukt en wordt het accent gelegd op hoger rendement van de zonnepanelen. Het aanleggen van combinatiedaken (zonnepanelen gecombineerd met een groen dak) wordt aangemoedigd.

De gemeente gaat hiervoor ‘de boer op’. Niet afwachten tot huishoudens zelf initiatief ne­men, maar hen actief benaderen, informatie op maat aanreiken, en helpen bij het daadwerke­lijk (laten) plaatsen van panelen. De gemeente ontzorgt huishoudens en bedrijven door hen door het proces van initiatief tot aanschaf heen te helpen. De keuze voor een type systeem, aanbieder, en de verantwoordelijkheid voor daadwerkelijk plaatsing blijft uiteraard bij het huishouden of bedrijf gelegen. Het idee dat wordt uitgewerkt: een gemeentelijk zonne-team, al dan niet uitgevoerd door een te selec­teren marktpartij.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, D66, SP

Tegen