Zonvisie (ambitie)


12 juni 2013

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Zonvisie (ambitie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Zonvisie;

Overwegende dat:
- De ambitie van de Zonvisie, zoals weergegeven op pagina 28, namelijk het opwekken van 160 MW zonne-energie in 2020, is gebaseerd op een landelijke ambitie uit 2011 die inmiddels is ingehaald door de snelle vooruitgang van de techniek;
- Het volgens deskundigen een realistische ambitie is om in 2020 320 MW op te wekken in Amsterdam;
- De ambitie 320 MW in 2020 recht doet aan de ontwikkelingen van nu en past bij de duurzaamheidsambities van Amsterdam;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De ambitie zoals verwoord in de Zonvisie, namelijk: ‘Amsterdam zet in op 160 MW aan zonnestroom in 2020’

Te vervangen door ‘Amsterdam zet in op 320 MW aan zonnestroom in 2020’

En deze wijziging in de gehele Zonvisie door te voeren (op de pagina’s 4, 5, 10, 28, 29, 52).

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren.


Status

Ingediend

Voor

D66, SP

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA