Openbaar Vervoer voor Iedereen (Expe­riment gratis OV voor 65+ minima)


12 juni 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de het uitvoeren van een experiment voor gratis openbaar vervoer voor minima met de pensioengerechtigde leeftijd (gereduceerd tarief voor alle minima).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het experiment voor gratis openbaar vervoer voor minima met de pensioengerechtigde leeftijd;

Overwegende dat:
-Amsterdam een fijnmazig openbaar vervoer-netwerk heeft;
-Openbaar vervoer een zeer goede en duurzamere vervoerwijze is voor verplaatsingen binnen de stad;
-Schoon, snel en slim openbaar vervoer een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit, mits er veel gebruik van wordt gemaakt;
-Veel openbaar vervoer gericht is op het Centraal Station;
-De kosten voor openbaar vervoer, juist voor inwoners van de perifere delen van de stad, zoals Noord, Zuid-Oost en Nieuw-West, flink kunnen oplopen bij dagelijks gebruik;
-De Stadspas tot doel heeft om de drempel tot sport, recreatie en cultuur in de stad te verlagen voor groepen die in een sociaal en cultureel isolement dreigen te raken en minima;
-Stadspashouders geen korting krijgen op openbaar vervoer;
-Openbaar vervoer juist voor deze groep en juist in tijden van bezuinigingen heel belangrijk kan zijn om niet in isolement te raken, of bijvoorbeeld te zoeken naar een baan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met het GVB te onderhandelen over een kortingtarief op GVB-abonnementen voor Stadspashouders;
De resultaten van deze verkenning terug te koppelen aan de raad voor het einde van 2013.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen