Ziens­wijze “Stra­te­gische Visie Mobi­liteit voor de Amster­damse regio” (meer wegen leiden tot meer files)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio”;

Constaterende dat:
· deze zienswijze op een goede manier het belang van schoon verkeer benadrukt;

· deze zienswijze op een goede manier innovatie benadrukt;
· deze zienswijze op een goede manier benadrukt dat er een versnelling dient op te treden naar schone lucht” en “stimuleren actieve vervoerswijzen”.

Overwegende dat:
· meer aanleg van asfalt haar eigen vraag schept, zoals ook onlangs bleek uit het rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ van 12 mei 2016 van het PBL en CBS;

· op lange termijn zijn de effecten van de aanleg en/of verbreding van wegen minder groot dan op korte termijn, omdat een capaciteitsuitbreiding ook nieuw verkeer aantrekt;

· capaciteitsuitbreiding leidt doorgaans bovendien tot een toename van de geluidshinder en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en CO2. Het effect op de verkeersveiligheid kan zowel positief als negatief zijn;

· het meeste laaghangende fruit wat betreft de capaciteitsuitbreiding van het hoofd- wegennet is inmiddels geplukt. De kosten van veel nieuwe weginfrastructuurprojecten zijn relatief hoog, vaak door de hoge inpassingskosten.

Besluit:

onder besluitpunt 2 de volgende zin als belangrijk punt in de zienswijze toe te voegen:

‘explicieter benoemen dat de aanleg van meer wegen niet de eerstaangewezen manier is om mobiliteitsvraagstukken op te lossen.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, D66, PvdO

Tegen

VVD, CDA