Begroting 2017 (vergroening)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Constaterende dat:

- Onder het kopje ‘Samenvatting 3.3.5 Groen, dierenwelzijn en recreatie’ de derde zin luidt: ‘Bij het vergroenen van de stad leggen we nadrukkelijk een verband met verbetering van het woonmilieu en met duurzaamheid.‘
- Vergroening kan worden opgevat als een scala van activiteiten waardoor het groen toeneemt in de stad;

Overwegende dat:
- Deze derde zin de indruk wekt alsof het groen in de stad ook daadwerkelijk steeds verder toeneemt;
- Hiervan in de praktijk bijna nooit sprake is.

Besluit:

- De zin ‘Bij het vergroenen van de stad leggen we nadrukkelijk een verband met verbetering van het woonmilieu en met duurzaamheid.’ (pagina 84) te vervangen door:
‘Om de negatieve gevolgen voor het groen als gevolg van de toenemende bebouwing tegen te gaan, leggen we een verband met verbetering van het woonmilieu en met duurzaamheid door de hoeveelheid groen kwalitatief op peil te houden.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio” (beprijzen van verkeer)

Lees verder

Zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio” (meer wegen leiden tot meer files)

Lees verder

    Word actief Doneer