Begroting 2017 (geld naar reiniging in plaats van city­mar­keting)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de stad Amsterdam een prachtige stad is die aantrekkelijk genoeg is om toeristen en andere bezoekers te trekken, zonder dat de gemeente betaalt voor citymarketing;
- de Stichting Amsterdam Marketing (AM) desondanks per jaar bijna vier miljoen euro subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam;
- de kosten van citymarketing vele malen hoger zijn dan de opbrengsten, zeker als daarbij ook indirecte kosten voor extra schoonmaak en handhaving door toegenomen drukte in de stad worden meegewogen;

Overwegende dat:

- het niet meer valt uit te leggen aan de Amsterdammer dat de gemeente miljoenen besteedt aan het promoten van de stad, terwijl de openbare ruimte in de stad steeds meer vervuilt;
- Amsterdam Marketing ook zonder subsidie van de gemeente nog miljoenen euro's overhoudt voor het promoten van de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Bij de Voorjaarsnota 2017 een plan aan de raad voor te leggen voor het gefaseerd beëindigen van de subsidie aan AM;
- AM op te dragen om in de tussentijd geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan;
- De vrijvallende financiële middelen te herbestemmen voor het schoonhouden van de stad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio” (meer wegen leiden tot meer files)

Lees verder

Zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio” (groei niet autonoom)

Lees verder

    Word actief Doneer