Ziens­wijze “Stra­te­gische Visie Mobi­liteit voor de Amster­damse regio” (groei niet autonoom)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio”;

Constaterende dat:
· deze zienswijze op een goede manier het belang van schoon verkeer benadrukt;

· deze zienswijze op een goede manier innovatie benadrukt;

· deze zienswijze op een goede manier benadrukt dat er een versnelling dient op te treden naar schone lucht” en “stimuleren actieve vervoerswijzen”.

Overwegende dat:
· de zienswijze de veronderstelde groei van de regio als autonoom aanneemt en daarbij voorbij gaat aan het feit dat deze groei op zijn minst mede het gevolg is van (politieke) keuzen

· het van belang is dat dit keuze mechanisme benoemd wordt.

Besluit:

onder besluitpunt 2 de volgende zin als belangrijk punt in de zienswijze toe te voegen:

‘explicieter benoemen dat door het actief te bevorderen van groei het de consequentie met zich meebrengt dat mobiliteit een knelpunt kan vormen.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks