Begroting 2017 (meer­jarige prio­riteit dieren­welzijn)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Overwegende dat:

in de onlangs vastgestelde Agenda Dieren acties zijn vastgesteld om dierenwelzijn in Amsterdam te verbeteren;

sommige acties uit de Agenda Dieren ook na 2018 voortgezet kunnen worden.

Besluit:

op pagina 110 de volgende zin te schrappen:
“Na 2018 vervalt de meerjarig incidentele prioriteit dierenwelzijn van € 1,0 miljoen.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio” (groei niet autonoom)

Lees verder

Duurzame investeringen (we doen het duurzaam of we doen het niet)

Lees verder

    Word actief Doneer