Begroting 2017 (meer­jarige prio­riteit dieren­welzijn)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Overwegende dat:

in de onlangs vastgestelde Agenda Dieren acties zijn vastgesteld om dierenwelzijn in Amsterdam te verbeteren;

sommige acties uit de Agenda Dieren ook na 2018 voortgezet kunnen worden.

Besluit:

op pagina 110 de volgende zin te schrappen:
“Na 2018 vervalt de meerjarig incidentele prioriteit dierenwelzijn van € 1,0 miljoen.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO