Ziens­wijze “Stra­te­gische Visie Mobi­liteit voor de Amster­damse regio” (beprijzen van verkeer)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de zienswijze “Strategische Visie Mobiliteit voor de Amsterdamse regio”;

Constaterende dat:
• deze zienswijze op een goede manier het belang van schoon verkeer benadrukt;

• deze zienswijze op een goede manier innovatie benadrukt;

• deze zienswijze op een goede manier benadrukt dat er een versnelling dient op te treden naar schone lucht” en “stimuleren actieve vervoerswijzen”;

• deze zienswijze het extra belang benadrukt van ‘deels ongebruikelijke en mogelijk nog onbekende oplossingen’.

Overwegende dat:
• het beprijzen van verkeer als één van de meest effectieve manieren wordt gezien om verkeersaanbod te sturen, zoals ook onlangs bleek uit het rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ van 12 mei 2016 van het PBL en CBS;

• de Europese Commissie in haar mededelingen van juni 2016 de mogelijkheid van rekeningrijden uitdrukkelijk noemt .

Besluit:

onder besluitpunt 2 de volgende zin als belangrijk punt in de zienswijze toe te voegen:

‘explicieter benadrukken van onderzoek naar het onderwerp beprijzen van verkeer als een van de ‘deels ongebruikelijke oplossing’’.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, PvdO

Tegen

PvdA, SP, VVD, CDA