Windvisie (Wind­molens niet in risi­co­zones vogels)


21 september 2012

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Windvisie: windmolens niet in risicozones vogels

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Windvisie’,

Constaterende dat:
- In de Windvisie zoeklocaties zijn opgenomen die volgens de Nationale windmolenrisicokaart van Vogelbescherming Nederland de grootste risico’s voor vogels met zich meebrengen;
- De stand van de weidevogels in Waterland de laatste tien jaar achteruit is gegaan, terwijl dit gebied tot de belangrijkste weidevogelgebieden van Europa behoort;

Verzoekt het college
- Op pagina 33 toe te voegen aan ‘Criteria voor plaatsing’:
- ‘Plaatsing van windmolens mag niet plaatsvinden op locaties die in de hoogste risicozone voor vogels vallen, zoals aangegeven op de Nationale windmolenrisicokaart voor vogels van Vogelbescherming Nederland.’

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen