Windvisie (Vervolg­on­derzoek)


21 september 2012

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Windvisie: Vervolgonderzoek

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,
Gehoord de discussie in de raad over ‘Windvisie’,

Constaterende dat:
- In het planMER de mogelijke windmolenlocaties zijn beoordeeld met kwalitatieve en globale beschikbare gegevens over de mogelijke risico’s die de windmolens kunnen hebben op vogels, vleermuizen en andere fauna;
- er nog veel leemten in kennis zijn, onder meer omtrent de effecten van 7MW-turbines op vogels en vleermuizen;

Overwegende dat:
- In dit stadium daarom ook nog niet kan worden geconcludeerd of een mogelijke locatie kansrijk of minder kansrijk is voor natuur en bepaalde diersoorten;

Verzoekt het College
- Op pagina 53 de volgende tekst te schrappen onder ‘Natuur & ecologie’:
‘In de vervolgfase zal met behulp van veldonderzoek’ (…) t/m ‘effecten van de aanleg van benodigde infrastructuur’

Op pagina 53 de volgende tekst toe te voegen onder ‘Natuur & ecologie’, na de eerste zin die begint met ‘In dit MER is onderzoek (…) t/m ‘aanwezige databases’:

In de vervolgfase wordt voor iedere concrete windmolenlocatie gericht kwalitatief en kwantitatief vervolgonderzoek gedaan naar ten minste het volgende:
- mogelijke aantallen en soorten vogel- en vleermuisslachtoffers, daarbij rekening houdend met fourageerroutes tussen voedsel-, rust- en broedgebieden, broedplaatsen en vogeltrekgebieden van alle die in het gebied voorkomen; dit wordt ook gedaan voor vleermuizen; hierbij moeten ook mogelijke mitigerende maatregelen worden aangegeven.
- de effecten op onderwatergeluid (waar dit van toepassing is);
- de effecten van de aanleg van de benodigde infrastructuur van en naar de windmolenlocaties ten behoeve van de aanlegfase en de exploitatiefase;
- de effecten op gidssoorten van de EHS en ecologische verbindingszones, en bedreigde diersoorten (voor de windmolenlocaties die in of bij de Ecologische Hoofdstructuur, Hoofdgroenstructuur, of ecologische verbindingszones gelegen zijn);
- de cumulatieve effecten van het beoogde aantal windmolens op de ecologie.
Hierbij worden ook de effecten van 7 of 7,5MW-turbines meegenomen.

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, PvdD

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, SP, CDA