Fietspad Noord­oost­grens Amster­damse Water­lei­ding­duinen (Natuurbrug)


21 september 2012

Motie van de raadsleden Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Ans van der Velde (Trots op Nederland) inzake de aanleg van een fietspad aan de Noordoostgrens van de Amsterdamse Waterleidingduinen: Natuurbrug

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de aanleg van een fietspad aan de Noordoostgrens van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Overwegende dat:
- Een natuurbrug is gepland om de AWD en de NPZK aan elkaar te binden;
- Deze natuurbrug in 2013 klaar moet zijn en in 2015 moet functioneren;
- Lange tijd de aanleg van een dergelijke natuurbrug financieel niet haalbaar leek tot de combinatie werd gelegd met de aanleg van een recreatieve route.
- De kosten van het ecoduct à € 9 miljoen euro voor het grootste gedeelte worden betaald door de Provincie en de Europese Unie. De Europese Unie het ecoduct met 3 miljoen subsidieert, mits er een fietsverbinding komt over het ecoduct.
- De gemeente Amsterdam c.q. Waternet in het verleden een bijdrage van € 0,7 miljoen heeft toegezegd, alsmede een bijdrage in natura door het beschikbaar stellen van zand e.d.;
- Er gekozen is voor een uitgebreid ontwerp voor de natuurbrug;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een financiële vergelijking te maken tussen de kosten voor de natuurbrug met fietspad, en een versoberde uitvoering zonder fietspad.
- In deze vergelijking alle nog te maken kosten, zoals niet gemaakte kosten, planning, aansluiting aan het fietspad, bewegwijzering, inclusief alle kosten voor de aanleg van het fietspad door de waterleidingduinen mee te nemen.

De leden van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)
Ans van der Velde (Trots op Nederland)


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Fietspad Noordoostgrens Amsterdamse Waterleidingduinen (Geen fietspad alvorens gedegen onderzoek)

Lees verder

Windvisie (Windmolens niet in risicozones vogels)

Lees verder

    Word actief Doneer