Windvisie (Geen wind­molens in Waterland)


21 september 2012

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Windvisie: geen windmolens in Waterland

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Windvisie’,

Constaterende dat:
- Waterland behoort tot de belangrijkste weidevogelgebieden van Europa en van internationale betekenis is voor het voortbestaan van de grutto, tureluur, kievit, slobeend en scholekster;
- Windmolens in Waterland volgens de Nationale windmolenrisicokaart van Vogelbescherming Nederland de hoogste risico’s voor vogels met zich meebrengen;
- De stand van de weidevogels in Waterland de laatste tien jaar achteruit is gegaan.

Verzoekt het college
- De windmolenzoeklocaties die in Waterland zijn gelegen uit de Windvisie te schrappen.

Op pagina 49 de volgende locaties te schrappen:
- Locatie 6: Ring Noord, westelijk deel (gehele alinea)
- Locatie 7: Langs de provinciale weg N235 rcihting Purmerend (is al vervallen)
- Locatie 8: Ring Noord, oostelijk deel (gehele alinea)

Op pagina 48 de volgende getallen van het kaartje te schrappen:
- 6, 7 en 8

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

CDA, PvdD

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, SP, D66