Beleids­visie Waterland (Weidegang)


21 september 2012

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake beleidsvisie Waterland: Weidegang

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad over ‘Beleidsvisie en toetskader stadsrandpolder Waterland’

Constaterende dat:
- koeien steeds minder in de wei staan in Nederland (Grassland Science in Europe);- stikstofdepositie de natuurwaarden onder druk zet (Planbureau voor de Leefomgeving: Ammoniak in Nederland);
- de melkveehouderij significant bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen (FAO: Livestock’s Long Shadow);
overwegende dat:
- in de beleidsvisie is opgenomen dat de stad waar mogelijk de verdere verduurzaming van de landbouw in Waterland stimuleert en dat het hierbij onder meer gaat om zaken als dierenwelzijn (p.10)
- weidegang van belang is voor de belevingswaarde van het landschap;
- een grondgebonden bedrijf de grondstoffen overwegend van eigen grond betrekt en de afvalstoffen overwegend op eigen grond afzet;
- landbouw grondgebonden moet blijven om natuur en milieu te sparen;
- een grondgebonden veebedrijf beperkte weidegang volgens de Regeling Ammoniak en Veehouderij in de milieuvergunning toepast en niet meer dan 1,8 GVE (grootvee-eenheid) per hectare heeft.

Verzoekt het college
- In de beleidsvisie vast te leggen dat alle veeteelt in Waterland grondgebonden moet zijn.

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, VVD, PvdA, SP, D66, CDA