Bomen­ver­or­dening 2014 (vervanging door groen ook onder het regime van herplant en compen­satie)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1077);

Overwegende dat:

als een boom wordt vervangen door een boom, deze boom weer beschermd wordt onder het regime van herplant en compensatie;
als een boom wordt vervangen door groen, dit alleen maar beschermd wordt wanneer dit deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur;
verlies van juridische bescherming van Amsterdams groen door bomenkap onwenselijk is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

wanneer een boom wordt vervangen door groen, dit groen ook onder het regime van herplant en compensatie bescherming te geven.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen