Bomen­ver­or­dening 2014 (herplant voor kap)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1077);

Overwegende dat:

bomen van grote waarde zijn: zo zuiveren ze lucht van fijnstof, zorgen ze voor minder depressieklachten en helpen ze in stedelijk gebied wateroverlast en hittestress tegen te gaan;
het met het oog op verlies van groen in de stad onwenselijk is dat er pas herplant plaats vindt nadat de bomen al gekapt zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de herplanting van bomen voor het grootste deel plaats te laten vinden al voor de bomenkap zich heeft voltrokken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bomenverordening 2014 (vervanging door groen ook onder het regime van herplant en compensatie)

Lees verder

Bomenverordening 2014 (bomendashboard)

Lees verder

    Word actief Doneer