Bomen­ver­or­dening 2014 (na bomenkap in HGS herplant ook HGS status)


20 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1077);

Overwegende dat:

verlies van juridische bescherming van Amsterdams groen door bomenkap onwenselijk is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bij het kappen van bomen in de Hoofdgroenstructuur de bomen die hiervoor herplant worden ook onder het Hoofdgroenstructuur beschermingsregime te laten vallen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen