Bomen­ver­or­dening 2014 (bewoners infor­meren over vellen van bomen bij jaar­ver­gunning)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1077);

Overwegende dat:

er de mogelijkheid ontstaat om een jaarvergunning geldig voor maximaal drie jaar aan te vragen;
de jaarvergunning gekoppeld is aan een beheerplan waarin gemeld is welke bomen geveld of behouden zullen worden;
het voor bewoners belangrijk is op de hoogte te zijn van bomenkap in de nabije omgeving.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in het beheerplan voor de jaarvergunningen de plicht op te nemen omwonenden (binnen een straal van 500meter) actief en herhaald te informeren over welke bomen er wanneer geveld zullen gaan worden uiterlijk 14 dagen voor de handeling plaatsvindt.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen