Welstandsnota Zuidas (Zuidas Bird Friendly)


30 november 2011

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders tot instemmen met de vaststelling Welstandsnota Zuidas

Constaterende dat:

- Glastoepassingen in gebouwen en glasconstructies in de buitenruimte bij afwezigheid van glasmarkering een gevaar vormen voor vogels

- Glasmarkering die is toegepast op de wijze die Vogelbescherming Nederland voorschrijft effectief is tegen ongelukken met vogels

- In de concept-welstandsnota Zuidas geen duidelijke richtlijnen zijn opgenomen omtrent de toepassing van glas en glasmarkering

Besluit:
Aan de tekst op pagina 16:
‘Glas dient transparant te zijn, niet reflecterend. Het betreft glas dat onderdeel uitmaakt van de gebouwen inclusief de bij het gebouw behorende buitenruimte. Indien noodzakelijk ter beveiliging, dient glas, toegepast in de buitenruimte, voorzien te zijn van enige vorm van glasmarkering.’

toe te voegen:

‘De toepassing van glas wordt getoetst aan de ‘Checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen’ van Vogelbescherming Nederland (2009). Bij permanente transparante constructies zoals geluidschermen, luchtbruggen of galerijen wordt altijd glasmarkering toegepast.’

Het lid van de gemeenteraad,
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen