Welstandsnota Zuidas (Sunny Zuidas)


30 november 2011

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders tot instemmen met de vaststelling Welstandsnota Zuidas

Constaterende dat:

- In de Visie Zuidas 2009 de ambitie is neergelegd om Zuidas in 2030 tot de top 10 van duurzame stedelijke centra in Europa te laten behoren

- Het opwekken van zonne-energie een kosteneffectieve maatregel is met een stevig reductiepotentieel van 660 kiloton in 2040 (Quickscan
‘Temperatuur van het Amsterdamse Klimaat)

- De welstandsnota kaderstellend is voor (uiterlijke, ruimtelijke en technische) aspecten van bebouwing

- Zonnecellen onderdeel uitmaken van de uiterlijke, ruimtelijke en technische aspecten van gebouwen

Overwegende dat:

- De concept-Welstandsnota Zuidas niets over zonnecellen zegt

- In paragraaf 4.2, Duurzaamheid, wordt gesteld: ‘Het streven naar verminderd energiegebruik (reductie van CO2’) heeft directe gevolgen voor het
ontwerp. Het doel van de energiereductie moet leiden tot een ontwerp waarin dit duidelijk in de opzet van het gebouw verenigd is.’ (p. 14)

- Specifieke tekst over het opwekken van duurzame energie ontbreekt

Besluit:
- In de Welstandsnota Zuidas aan paragraaf 4.2, alinea:
‘Het streven naar verminderd energiegebruik (reductie van CO2’) heeft directe gevolgen voor het ontwerp. Het doel van de energiereductie moet leiden tot een ontwerp waarin dit duidelijk in de opzet van het gebouw verenigd is.’ (p. 14)

toe te voegen:

‘Zonnecellen zijn een kosteneffectieve maatregel om energie op te wekken en bij te dragen aan CO2-reductie. Derhalve zijn beperkende maatregelen in deze welstandsnota (zoals genoemd in paragraaf 4.5) niet van toepassing op het toepassen van zonnecellen.’

De leden van de gemeenteraad,

J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Welstandsnota Zuidas (Zuidas Bird Friendly)

Lees verder

Amsterdams Investerings Fonds (Leningfaciliteit particuliere sector voor energiebesparende maatregelen)

Lees verder

    Word actief Doneer