Amsterdams Inves­te­rings Fonds (Lening­fa­ci­liteit parti­cu­liere sector voor ener­gie­be­spa­rende maat­re­gelen)


6 december 2011

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders tot het instemmen met het investeringsvoorstel ‘Leningfaciliteit particuliere sector voor energiebesparende maatregelen’

Constaterende dat:

- het investeringsvoorstel ‘Leningfaciliteit particuliere sector voor energiebesparende maatregelen’ in grote lijnen overeenkomt met het eerder ingediende voorstel van de Partij voor de Dieren: ‘Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers’;

- deze voorstellen elkaar in ruime mate versterken;

- het voorstel ‘Leningfaciliteit particuliere sector voor energiebesparende maatregelen’ reeds door alle criteria heen is gekomen en het voorstel ‘Duurzaamheidslening voor woningisolatie en duurzame energieopwekkers’ deze toets nog zou moeten doorlopen (mits aangenomen);

- zowel het college als de Partij voor de Dieren van mening is dat een spoedige inwerkingtreding van de leningfaciliteit in aller belang is;

Besluit:
Indien na toetsing door de Klimaatraad, de maatregelen ook het beoogd maatschappelijk effect behouden, de volgende maatregelen toe te voegen aan de tekst op pagina 3/4 van ‘Leningfaciliteit particuliere sector voor energiebesparende maatregelen’:

a. Een vegetatiedak [met isolerende onderlaag];
b. Een grijswatersysteem;
c. Hotfill-apparatuur aangesloten op een zonneboiler;
d. CO2-gestuurde ventilatie.

De leden van de gemeenteraad,
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen